Тест за пријемни

157 Questions

Settings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  NAUKA KOJA IZUČAVA UZAJAMNE ODNOSE IZMEĐU ŽIVIH BIĆA, KAO I ODNOSE ŽIVIH BIĆA PREMA NEŽIVOJ I ŽIVOJ PRIRODI NAZIVA SE:
  • A. 

   екологија

  • B. 

   биологија

  • C. 

   зоологија

  • D. 

   ентропологија

 • 2. 
  Основно својство екосистема је:
  • A. 

   Непрекидна размена материје и енергије

  • B. 

   Упијање материја из спољашње средине у организам

  • C. 

   Емитовање невидљивих честица велике енергије

  • D. 

   Испуштање загађујућих материја у ваздух

 • 3. 
  Шта обухвата биосфера:
  • A. 

   Целокупан простор на земљи насељен живим светом

  • B. 

   Сличне типове животних станишта

  • C. 

   Површински слој земљишта

  • D. 

   Целокупан животињски свет једног подручја

 • 4. 
  Температура спада у групу:
  • A. 

   Абиотичких фактора

  • B. 

   Биотичких фактора

  • C. 

   Антропогених фактора

 • 5. 
  SKUP ANATOMSKIH, MORFOLOŠKIH I FIZIOLOŠKIH SVOJSTAVA JEDNE ORGANSKE VRSTE USAGLAŠENIH SA KONKRETNIM USLOVIMA ŽIVOTNE SREDINE NAZIVA SE:
  • A. 

   животна форма

  • B. 

   животна заједница

  • C. 

   животно станиште

  • D. 

   биоценоза

 • 6. 
  Одредити којој групи животиња припада ровац:
  • A. 

   инсект

  • B. 

   глодар

  • C. 

   бубојед

 • 7. 
  Коприва је индикатор:
  • A. 

   Земљишта где је повећана количина азота

  • B. 

   Земљиште кречњачког састава

  • C. 

   Песковитог земљишта

  • D. 

   Земљишта богатог цинк-карбонатом

 • 8. 
  Биотоп је исто што и:
  • A. 

   животно станиште

  • B. 

   еколошка ниша

  • C. 

   популација

  • D. 

   животна форма

 • 9. 
  Биљно зеленило помоћу којег зелене биљке на светлости стварају органске материје из неорганских назива се:
  • A. 

   хлорофил

  • B. 

   хемосинтеза

  • C. 

   синузија

  • D. 

   симбиоза

 • 10. 
  Ланац исхране који започиње са биљним организмима, наставља се ситнијим, а завршава са крупнијим животињама назива се:
  • A. 

   ланац грабљивица

  • B. 

   сапрофитски ланац

  • C. 

   паразитски ланац

 • 11. 
  Уколико је могуће да се тачно изброји укупан број јединки у једном простору (број риба у једном рибњаку) ради се о:
  • A. 

   апсолутној густини одговарајуће популације

  • B. 

   минималној густини одговарајуће популације

  • C. 

   оптималној густини одговарајуће популације

  • D. 

   релативној густини одговарајуће популације

 • 12. 
  Појам фитоценоза подразумева скуп популација:
  • A. 

   биљних врста

  • B. 

   животињских врста

  • C. 

   микроорганизама

  • D. 

   биљних и животињских врста у води

 • 13. 
  Стопа наталитета је исказана вредност:
  • A. 

   броја рођених у јединици времена у односу на број чланова популације

  • B. 

   броја угинулих у јединици времена у односу на број чланова популације

  • C. 

   броја оболелих чланова популације у јединици времена

  • D. 

   већег броја екосистема у оквиру једне климатске области

 • 14. 
  Који проценат заступљености састава атмосфере припада азоту:
  • A. 

   79%

  • B. 

   21%

  • C. 

   1%

  • D. 

   29%

 • 15. 
  Просторне травне зајединице без шумског дрвећа у равничарским подручјима на свим континентима називају се:
  • A. 

   степе

  • B. 

   тајге

  • C. 

   тундре

  • D. 

   саване

 • 16. 
  Промена наследне основе на потомству изазване природним или вештачким путем назива се:
  • A. 

   мутагенеза

  • B. 

   тератогенеза

  • C. 

   канцерогенеза

  • D. 

   симбиоза

 • 17. 
  Процес излучивања штетних материја из организма назива се:
  • A. 

   детоксикација

  • B. 

   елиминација

  • C. 

   дисперзија

  • D. 

   компетиција

 • 18. 
  Појам ресорпција обухвата:
  • A. 

   поновно упијање неке течности

  • B. 

   разградњу токсичних материја

  • C. 

   хемијске промене које се одигравају у организму

  • D. 

   смањивање инфекцијских агенаса у води

 • 19. 
  Аерозагађење је исто што и:
  • A. 

   загађивање ваздуха

  • B. 

   загађивање земљишта

  • C. 

   загађивање у ваздушном саобраћају

  • D. 

   радиоактивно загађивање

 • 20. 
  Средње загађене воде су:
  • A. 

   мезосапробне

  • B. 

   полисапробне

  • C. 

   еутрофне

  • D. 

   олигосапробне

 • 21. 
  Процес обнове претходних култура односно антропогених екосистема после њихове деградације или нарушавања назива се:
  • A. 

   рекултивација

  • B. 

   биотрансформација

  • C. 

   минерализација

  • D. 

   биолошка акумулација

 • 22. 
  За уништавање глодара користе се:
  • A. 

   родентициди

  • B. 

   хербициди

  • C. 

   фумиганти

  • D. 

   фунгициди

 • 23. 
  Нуклеарна несрећа у Чернобилу (Украјина) догодила се:
  • A. 

   априла 1986. године

  • B. 

   јуна 1988. године

  • C. 

   маја 1984. године

  • D. 

   фебруара 1990. године

 • 24. 
  Загађивање вода патогеним организмима је:
  • A. 

   биолошко

  • B. 

   хемијско

  • C. 

   физичко

  • D. 

   природно

 • 25. 
  Поступак разградње органске материје на минералне и неагресивне састојке назива се:
  • A. 

   ферментација

  • B. 

   компостирање

  • C. 

   коминуција

  • D. 

   реактивација

 • 26. 
  Појам мониторинга животне средине обухвата:
  • A. 

   систем праћења и анализе стања животне средине

  • B. 

   распоред биљног и животињског света

  • C. 

   просторну пројекцију развоја одређене територије

  • D. 

   развијање градова и повећавање бројности становништва

 • 27. 
  Најбољи и најефикаснији поступак заштите земљишта од ерозије је:
  • A. 

   пошумљавање

  • B. 

   израда јаркова на падинама

  • C. 

   израда дренажних јарака

  • D. 

   модификована контурна тераса

 • 28. 
  Колико националних паркова има на подручју Републике Србије:
  • A. 

   пет

  • B. 

   три

  • C. 

   седам

  • D. 

   шест

 • 29. 
  Појам бука подразумева:
  • A. 

   сваки непријатни и непожељан звук који се јачином издваја од осталих

  • B. 

   звучне таласе учесталости мање од 16 херца

  • C. 

   звучне таласе учесталости веће од 16 000 херца

 • 30. 
  Поступак компостирања у циљу прераде урбаног отпада обухвата:
  • A. 

   обраду органског отпада

  • B. 

   упијање неке течности

  • C. 

   млевење смећа и испуштање са водом у канализацију

  • D. 

   издвајање одређених сировина и њихова прерада

 • 31. 
  Сваки екосистем састоји се од:
  • A. 

   биотопа и биоценозе

  • B. 

   биома

  • C. 

   биотопа

  • D. 

   биоценозе

 • 32. 
  Животна форма слатководних организама који живе на самој површини воде означена је као:
  • A. 

   неустон

  • B. 

   планктон

  • C. 

   литорал

  • D. 

   бентос

 • 33. 
  Количински однос појединих чланова ланаца исхране у екосистему назива се:
  • A. 

   еколошка пирамида

  • B. 

   примарни продуктивитет

  • C. 

   еколошка валенца

  • D. 

   биоиндикаторска вредност

 • 34. 
  Уколико су чланови популације на одређеном простору распоређени по принципу случајности, ради се о:
  • A. 

   неравномерном распореду

  • B. 

   индикатору загађења датог станишта

  • C. 

   равномерном распореду

  • D. 

   групном распореду

 • 35. 
  Сапрофаге су организми:
  • A. 

   који се хране угинулом или распаднутом органском материјом

  • B. 

   који су биљоједи

  • C. 

   који су месоједи

  • D. 

   који су сваштоједи

 • 36. 
  Продукција нових чланова популације путем размножавања је:
  • A. 

   наталитет

  • B. 

   морталитет

  • C. 

   имиграција

  • D. 

   морбидитет

 • 37. 
  Планктонски организми се у слободној води одржавају:
  • A. 

   пасивним лебдењем

  • B. 

   на самој површини воде

  • C. 

   везивањем за морско дно

  • D. 

   активним пливањем

 • 38. 
  Тропске кишне шуме заузимају:
  • A. 

   екваторијални појас Земље

  • B. 

   положај у подножју високих планина

  • C. 

   положај уз обалу мора

  • D. 

   положај у долини великих река

 • 39. 
  Физиолошки процес у оквиру кога се код зелених биљака са хлорофилом изграђују органска једињења из неорганских (угљен-диоксид и вода) помоћу светлосне енергије назива се:
  • A. 

   фотосинтеза

  • B. 

   оксидација

  • C. 

   транспирација

  • D. 

   екскреција

 • 40. 
  Најсевернија област вегетације на земљи је:
  • A. 

   тундра

  • B. 

   степа

  • C. 

   тајга

  • D. 

   листопадна шума

 • 41. 
  Глобални процеси кружења хемијских елемената на земљи који улазе у састав протоплазме, односно живе материје називају се:
  • A. 

   биогеохемијски циклус

  • B. 

   синтеза протеина

  • C. 

   фотосинтеза

  • D. 

   транспирација

 • 42. 
  Лимитирајуће дејство на активност организма има еколошки фактор:
  • A. 

   који по интензитету највише одступа од оптимума

  • B. 

   светлост

  • C. 

   влажност

  • D. 

   температура

 • 43. 
  На ком нивоу организације живог света на земљи се налази биоценоза:
  • A. 

   изнад популације, а испод екосистема

  • B. 

   изнад биосфере, а испод популације

  • C. 

   изнад екосистема, а испод биосфере

  • D. 

   изнад биосфере и изнад екосистема

 • 44. 
  Под еколошким морталитетом се подразумева:
  • A. 

   смртност која се остварују у реалним условима животне средине

  • B. 

   смртност узрокована ратним дејствима

  • C. 

   смртност настала услед различитих обољења у популацији

  • D. 

   смртност настала под оптималним условима живота

 • 45. 
  Пропорционални удео појединих старосних ступњева који улазе у састав једне популације је:
  • A. 

   узрасна или старосна структура популације

  • B. 

   морбидитет

  • C. 

   морталитет

  • D. 

   репродуктивна стратегија

 • 46. 
  Полутанти су назив за:
  • A. 

   загађујуће супстанце

  • B. 

   хранљиве материје

  • C. 

   материје којима се постиже жељена чврстина прехрамбених производа

  • D. 

   негативно наелектрисане честице

 • 47. 
  Трајна оштећења анатомске грађе и појаве наказности ембриона назива се:
  • A. 

   тератогенеза

  • B. 

   симбиоза

  • C. 

   канцерогенеза

  • D. 

   синузија

 • 48. 
  Сапробионти су организми који:
  • A. 

   живе на рачун органских материја које труле

  • B. 

   се хране инсектима

  • C. 

   су посебно осетљиви на дејство загађујућих материја

  • D. 

   су прилагођени условима мале влажности и високе температуре

 • 49. 
  Најзначајнији орган у коме се разграђују токсичне материје у оквиру процеса метаболизма је:
  • A. 

   јетра

  • B. 

   бубрег

  • C. 

   срце

  • D. 

   панкреас

 • 50. 
  У процесу пречишћавања отпадних вода поступак неутрализације обухвата:
  • A. 

   промене рН вредности

  • B. 

   смањивање температуре воде

  • C. 

   смањивање инфекцијских агенаса воде

 • 51. 
  Антимикробни агенси су исто што и:
  • A. 

   конзерванси

  • B. 

   емулгатори

  • C. 

   нутритиви

  • D. 

   антиоксиданси

 • 52. 
  Фунгициди као врста пестицида употребљавају се за уништавање:
  • A. 

   гљивица

  • B. 

   глодара

  • C. 

   коровских и лишћарских биљних врста

  • D. 

   инсеката

 • 53. 
  Који је национални парк први проглешен у свету:
  • A. 

   Јелоустоун

  • B. 

   Гир

  • C. 

   Килиманџаро

  • D. 

   Викторијини водопади

 • 54. 
  Назив ''екологија'' увео је у науку 1866. године немачки биолог Ернест Хекел у делу:
  • A. 

   Општа морфологија организма

  • B. 

   Порекло врста

  • C. 

   Теорија Гее

  • D. 

   Једна планета је опљачкана

 • 55. 
  Загађивање земљишта вештачким ђубривом је:
  • A. 

   хемијско

  • B. 

   физичко

  • C. 

   биолошко

  • D. 

   природно

 • 56. 
  Елементи или фактори средине који су неопходни организму, или су са негативним утицајем на њега називају се:
  • A. 

   животни или еколошки фактори

  • B. 

   антагонистички фактори

  • C. 

   синергистички фактори

  • D. 

   еколошка валенца

 • 57. 
  Загађујуће материје или загађујуће супстанце се другим именом називају:
  • A. 

   полутанти

  • B. 

   продуценти

  • C. 

   адитиви

  • D. 

   планктони

 • 58. 
  Тајга је:
  • A. 

   биом северних четинарских шума

  • B. 

   најсевернија област вегетације на Земљи

  • C. 

   биом листопадних шума умерених области

  • D. 

   биом пространих травнатих заједница Русије и Северне Азије

 • 59. 
  Појам морбидитет се везује за:
  • A. 

   број оболелих чланова популације у јединици времена

  • B. 

   број умрлих чланова популације у јединици времена

  • C. 

   број оболелих од заразних болести

  • D. 

   укупан број умрлих чланова популације

 • 60. 
  Скуп јединке исте врсте које насељавају одређен еколошки или топографски ограничен простор и које су међусобно повезане процесом размножавања назива се:
  • A. 

   популација

  • B. 

   животна заједница или биоценоза

  • C. 

   биосфера

  • D. 

   сестринске врсте

 • 61. 
  Просторно ограничена јединица која се одликује специфичним комплексом еколошких фактора:
  • A. 

   животно станиште или биотоп

  • B. 

   животна заједница или биоценоза

  • C. 

   мутуализам

  • D. 

   биоиндикаторска вредност

 • 62. 
  Екосистем представља структурно и функционално јединство
  • A. 

   абиогена (биотопа) и биогена (биоценозе)

  • B. 

   популације и биоценозе

  • C. 

   биоценозе и биома

  • D. 

   биоценозе, биома и биосфере

 • 63. 
  Олигосапробне воде су:
  • A. 

   најмање загађене воде

  • B. 

   веома загађене воде

  • C. 

   средње загађене воде

 • 64. 
  Фактори који обухватају комплекс међусобних дејстава свих живих организама називају се:
  • A. 

   биотички фактори

  • B. 

   еколошка ниша

  • C. 

   екосистем

  • D. 

   животна заједница или биоценоза

 • 65. 
  Распоред јединки једне популације у животном станишту у датом тренутку назива се:
  • A. 

   просторни распоред

  • B. 

   биоиндикативно дејство

  • C. 

   индикатор деловања антропогеног фактора

  • D. 

   индикатор степена загађења датог станишта

 • 66. 
  Хемијска формула CFC (гас из спрејева и уређаја за хлађење) је ознака за:
  • A. 

   хлоро-флуорокарбонат

  • B. 

   водоник-сулфид

  • C. 

   угљеник-флуор-угљеник

  • D. 

   озон

 • 67. 
  Примљене дозе зрачења које изазивају смрт свих озрачених јединки називају се:
  • A. 

   леталне дозе

  • B. 

   акутне дозе

  • C. 

   хроничне дозе

 • 68. 
  Скуп морфолошких и физиолошких прилагођености једне врсте усаглашених са одговарајућим условима животне средине је:
  • A. 

   животна форма

  • B. 

   еколошка акомодација

  • C. 

   еколошка валенца

  • D. 

   еколошка пластичност

 • 69. 
  Поступно смењивање екосистема током времена назива се:
  • A. 

   еколошка сукцесија

  • B. 

   еколошка валенца

  • C. 

   еколошка пролазност

 • 70. 
  Процеси кружења хемијских елемената који улазе у састав живе материје у оквиру екосистема и биосфере, називају се:
  • A. 

   биогеохемијски циклуси

  • B. 

   биогеографски циклуси

  • C. 

   еколошки циклуси

 • 71. 
  У целини, еколошка валенца за храну код већине животињских врста је:
  • A. 

   широка

  • B. 

   уска

  • C. 

   уједначена

 • 72. 
  У екосистемима материја:
  • A. 

   кружи и њена количина остаје непромењена

  • B. 

   протиче и њена количина се мења

  • C. 

   протиче и мења се

 • 73. 
  Биоценологија се бави проучавањем:
  • A. 

   биоценоза

  • B. 

   биотопа

  • C. 

   екосистема

 • 74. 
  Индексом разноврсности животне заједнице исказује се:
  • A. 

   бројна заступљеност појединих врста у заједници

  • B. 

   број угинулих у популацији

  • C. 

   број оболелих у популацији

 • 75. 
  На дну већег језера уочавају се основне зоне:
  • A. 

   литорална, сублиторална и дубинска зона

  • B. 

   плитка и дубока зона

  • C. 

   сублиторална и литорална зона

 • 76. 
  Зонални распоред представља комбинацију:
  • A. 

   вертикалног и хоризонталног распореда

  • B. 

   вертикалног и усправног распореда

  • C. 

   хоризонталног и нормалног распореда

 • 77. 
  Састав еколошких група организама који у оквиру појединих еколошких ниша играју одговарајућу улогу, назива се:
  • A. 

   еколошка структура

  • B. 

   структура места

  • C. 

   еколошка позиција

 • 78. 
  У оквиру процеса фотосинтезе ослобађа се:
  • A. 

   молекуларни кисеоник

  • B. 

   молекуларни сумпор

  • C. 

   молекуларни азот

 • 79. 
  Аутотрофни организми у екосистему се означавају као:
  • A. 

   произвођачи (продуценти)

  • B. 

   разлагачи (редуценти)

  • C. 

   потрошачи (конзументи)

 • 80. 
  Колико основних типова ланаца исхране постоји:
  • A. 

   три

  • B. 

   четири

  • C. 

   пет

 • 81. 
  Мање или више сложен сплет појединих ланаца исхране који илуструје сложене односе исхране у једном екосистему назива се:
  • A. 

   мрежа ланаца исхране

  • B. 

   структуре мрежа исхране

  • C. 

   структуре ланаца исхране

 • 82. 
  У екосистему енергија:
  • A. 

   протиче и њена количина се мења

  • B. 

   кружи и њена количина је непромењена

  • C. 

   кружи и не мења се њена количина

 • 83. 
  Познато дело ''Порекло врста'', Чарлса Дарвина, објављено је:
  • A. 

   1859. године

  • B. 

   1589. године

  • C. 

   1985. године

 • 84. 
  Историјски најстарија подела екологије јесте подела на:
  • A. 

   екологију биљака и екологију животиња

  • B. 

   екологију дрвећа и екологију биљака

  • C. 

   екологију животиња и екологију животиња

 • 85. 
  Фитоекологија се бави проучавањем:
  • A. 

   екологије биљака

  • B. 

   екологије фитопланктона

  • C. 

   екологије фитоценозе

 • 86. 
  Екологијом микроорганизама бави се:
  • A. 

   микробна екологија

  • B. 

   микроскопска екологија

  • C. 

   зооекологија

 • 87. 
  Основни поступак испитивања идиоекологије (аутоекологије) јесте:
  • A. 

   аналитички

  • B. 

   синтетички

  • C. 

   логички

 • 88. 
  Демекологија се бави испитивањем:
  • A. 

   популација

  • B. 

   демографије

  • C. 

   људи

 • 89. 
  Проучавање сложеног сплета међуодноса човека и његове околне животне средине је предмет истраживања:
  • A. 

   екологије човека

  • B. 

   екологије животне средине

  • C. 

   екологије биоценозе

 • 90. 
  Скуп разноврсних еколошких фактора или одговарајућих елемената спољашње средине (физичке, хемијске или биолошке природе) у одговарајућем просторном оквиру који непрекидно делују на организме и за које су везани својим животним потребама, назива се:
  • A. 

   животна средина

  • B. 

   радна средина

  • C. 

   просторна средина

 • 91. 
  Саставни делови животне средине на Земљи су:
  • A. 

   вода, копно и ваздух

  • B. 

   земљиште и ваздух

  • C. 

   реке, мора и океани

 • 92. 
  Комплекс елемената животне средине неопходних за организам, са којим он чини нераскидиво јединство и без којих није могућ његов опстанак назива се:
  • A. 

   услови опстанка (животни услови)

  • B. 

   еколошка форма

  • C. 

   еколошки опстанак

 • 93. 
  Елементи или фактори средине, неопходни организму или са негативним утицајем на њега, називају се:
  • A. 

   еколошким факторима (условима)

  • B. 

   животним факторима

  • C. 

   основним факторима

 • 94. 
  Еколошки фактори могу деловати на организам:
  • A. 

   посредно и непосредно

  • B. 

   изоловано

  • C. 

   не делују

 • 95. 
  Границе изван којих више није могућ опстанак организама називају се:
  • A. 

   доња (минимум) и горња (максимум) граница издржљивости

  • B. 

   оптимум и песимум

  • C. 

   почетна и средња граница

 • 96. 
  Најповољније дејство еколошког фактора на животну активност организма, означава се као:
  • A. 

   оптимум

  • B. 

   песимум

  • C. 

   медијум

 • 97. 
  Својство, односно способност прилагођавања врсте на одређени опсег (дијапазон) дејстава фактора средине назива се:
  • A. 

   еколошка валенца

  • B. 

   еколошка ниша

  • C. 

   еколошко станиште

 • 98. 
  Еколошка пластичност или еколошка толеранција су други називи за:
  • A. 

   еколошку валенцу

  • B. 

   еколошку нишу

  • C. 

   еколошку стратификацију

 • 99. 
  Уколико је шири опсег колебања дејстава еколошког фактора у чијем оквиру дата врста може да опстане, утолико је њега еколошка валенца:
  • A. 

   шира

  • B. 

   ужа

  • C. 

   непромењена

 • 100. 
  Организми са уском еколошком валенцом називају се:
  • A. 

   стеновалентни

  • B. 

   еуривалентни

  • C. 

   поливалентни

 • 101. 
  Еуривалентни организми су организми са:
  • A. 

   широком еколошком валенцом

  • B. 

   уском еколошком валенцом

  • C. 

   стандардном еколошком валенцом

 • 102. 
  Сви фактори средине у условима слободне природе делују на организам:
  • A. 

   као јединствен комплекс

  • B. 

   појединачно

  • C. 

   изоловано један од другог

 • 103. 
  Фактор који по интензитету деловања највише одступа од оптималне вредности назива се:
  • A. 

   лимитирајући или ограничавајући фактор

  • B. 

   главни фактор

  • C. 

   споредни фактор

 • 104. 
  Основне категорије еколошких фактора су:
  • A. 

   абиотички, биотички и антропогени фактори

  • B. 

   орографски и метеоролошки фактори

  • C. 

   хемијски и биотички фактори

 • 105. 
  Скуп фактора неорганске средине који делују на живе организме називају се:
  • A. 

   абиотички фактори

  • B. 

   биотички фактори

  • C. 

   антропогени фактори

 • 106. 
  У абиотичку групу фактора спадају:
  • A. 

   хемијски, орографски и климатски фактори

  • B. 

   климатски и хемијски фактори

  • C. 

   орографски и антропогени фактори

 • 107. 
  Влажност вазудха је:
  • A. 

   абиотички фактор

  • B. 

   биотички фактор

  • C. 

   орографски фактор

 • 108. 
  Особине рељефа су:
  • A. 

   абиотички фактор

  • B. 

   биотички фактор

  • C. 

   природни фактор

 • 109. 
  Антропогени фактори обухватају:
  • A. 

   целокупно деловање човека на живу природу

  • B. 

   деловање човека на биотоп

  • C. 

   деловање човека на земљиште

 • 110. 
  Скуп морфолошких и физиолошких прилагођености једне врсте, усаглашених одговарајућим условима животне средине, назива се:
  • A. 

   животна форма

  • B. 

   еколошка валенца

  • C. 

   еколошка ниша

 • 111. 
  Организми који се у слободној води одржавају активним пливањем називају се:
  • A. 

   нектонски организми

  • B. 

   бентос

  • C. 

   планктон

 • 112. 
  Планктонски организми се у слободној води одржавају:
  • A. 

   пасивним лебдењем

  • B. 

   активним пливањем

  • C. 

   придржавајући се за плутајуће предмете

 • 113. 
  Животну форму бентоса чине морски организми који су:
  • A. 

   везани за морско дно

  • B. 

   везани за планктон

  • C. 

   везани за плутајуће предмете у води

 • 114. 
  Халофите су биљке прилагођене животу на:
  • A. 

   сланој подлози

  • B. 

   слаткој подлози

  • C. 

   киселој подлози

 • 115. 
  Одређени биљни и животињски организми који својим присуством или одређеним својствима указују на карактеристике станишта која насељавају, називају се:
  • A. 

   маркери или биоиндикатори

  • B. 

   катализатори

  • C. 

   индикатори станишта

 • 116. 
  Коприва је индикатор повећане количине:
  • A. 

   азота

  • B. 

   сумпора

  • C. 

   амонијака

 • 117. 
  Типичан становник кречњачких терена је:
  • A. 

   линцура

  • B. 

   коприва

  • C. 

   љубичица

 • 118. 
  Место и улога коју један организам има у екосистему, као и положај који заузима у односу на дејство еколошких фактора, назива се:
  • A. 

   еколошка ниша

  • B. 

   еколошка валенца

  • C. 

   еколошка пирамида

 • 119. 
  Три аспекта еколошке нише су:
  • A. 

   станишна, трофичка и хиперпросторна ниша

  • B. 

   месна, трофичка и физичка ништа

  • C. 

   просторна, месна и структурална ниша

 • 120. 
  У односу на могући акциони простор једне врсте реализоване нише увек су:
  • A. 

   мање

  • B. 

   веће

  • C. 

   једнаке

 • 121. 
  Еквивалентне еколошке нише су:
  • A. 

   одговарајуће еколошке нише

  • B. 

   различите еколошке нише

  • C. 

   једнообразне еколошке нише

 • 122. 
  Групе различитих врста у животној заједници са сличном улогом и сличним размерама еколошке нише чине:
  • A. 

   еснафе

  • B. 

   епидерми

  • C. 

   епилози

 • 123. 
  Врсте које заузимају исте или сличне еколошке нише у различитим географским регионима света називају се:
  • A. 

   еколошки еквивалентна врсте

  • B. 

   еколошки поливалентне врсте

  • C. 

   еколошки еуривалентне врсте

 • 124. 
  Просторно ограничена јединица, која се одликује специфичним комплексом абиотичких фактора, назива се:
  • A. 

   биотоп

  • B. 

   биом

  • C. 

   биомаса

 • 125. 
  Сви типови пустиња сачињавају:
  • A. 

   биохору пустиња

  • B. 

   биосферу пустиња

  • C. 

   светске пустиње

 • 126. 
  Различите биохоре се групишу у:
  • A. 

   животне области

  • B. 

   популације

  • C. 

   територије

 • 127. 
  Три основне животне области на Земљи су:
  • A. 

   животне области мора, животне области копнених вода и животне области копна

  • B. 

   животне области текућих вода, животне области стајаћих вода и животне области мора

  • C. 

   животне области копна, животне области ваздуха и животне области вода

 • 128. 
  Скупови јединки исте врсте који се међусобно размножавају и насељавају неки еколошки или топографски ограничен простор, називају се:
  • A. 

   популације

  • B. 

   биоми

  • C. 

   биоценозе

 • 129. 
  Основна обележја сваке популације су:
  • A. 

   репродуктивност, просторна ограниченост и припадање једној врсти

  • B. 

   раст и размножавање

  • C. 

   припадање једној врсти и просторна ограниченост

 • 130. 
  Просечан број јединки једне врсте сведене на јединицу животног простора, назива се:
  • A. 

   густина популације

  • B. 

   стање популације

  • C. 

   насељеност популације

 • 131. 
  Број јединки једне врсте представља:
  • A. 

   величину популације

  • B. 

   стопу популације

  • C. 

   збир популације

 • 132. 
  Укупан, тачан број јединки једне врсте у одређеном простору назива се:
  • A. 

   апсолутна густина популације

  • B. 

   збир популације

  • C. 

   просечна густина популације

 • 133. 
  Мера густине популације која се заснива на процени, односно примени разних релативних метода за израчунавање густине, назива се:
  • A. 

   релативна густина популације

  • B. 

   апсолутна густина популације

  • C. 

   просечна густина популације

 • 134. 
  Распоред јединки једне популације у животном станишту у датом тренутку, назива се:
  • A. 

   просторни распоред

  • B. 

   станишни распоред

  • C. 

   популацијски распоред

 • 135. 
  Колико основних типова просторног распореда постоји:
  • A. 

   три

  • B. 

   осам

  • C. 

   шест

 • 136. 
  У уједначеним условима повољне средине јавља се:
  • A. 

   неравномерни распоред

  • B. 

   равномерни распоред

  • C. 

   групни распоред

 • 137. 
  У уједначеним условима неповољне средине јавља се:
  • A. 

   равномерни распоред

  • B. 

   неравномерни распоред

  • C. 

   групни распоред

 • 138. 
  Уколико се чланови популације окупљају око места где могу задовољити своје животне потребе, у питању је:
  • A. 

   групни распоред

  • B. 

   равномерни распоред

  • C. 

   неравномерни распоред

 • 139. 
  Одређени део станишта у оквиру кога чланови популације испољавају своје свакодневне животне активности, назива се:
  • A. 

   ареал активности

  • B. 

   територија

  • C. 

   станиште

 • 140. 
  Активно брањени део станишта назива се:
  • A. 

   територија

  • B. 

   ареал активности

  • C. 

   станиште

 • 141. 
  Продукција нових чланова популације, који се путем размножавања придодају већ постојећим је:
  • A. 

   наталитет

  • B. 

   морбидитет

  • C. 

   морталитет

 • 142. 
  Физиолошки или максимални наталитет остварује се:
  • A. 

   под оптималним (најповољнијим условима средине)

  • B. 

   под најнеповољнијим условима средине

  • C. 

   под стандардним условима средине

 • 143. 
  Одговарајућа вредност продукције нових јединки једне врсте која се остварује под конкретним условима животне средине је:
  • A. 

   еколошки (остварени) наталитет

  • B. 

   еколошки морбидитет

  • C. 

   миграција

 • 144. 
  Смртност чланова популације који представља негативан фактор бројног растења популације, назива се:
  • A. 

   морталитет

  • B. 

   морбидитет

  • C. 

   мутагенеза

 • 145. 
  Минимална или физиолошка смртност остварује се у:
  • A. 

   оптималним условима животне средине

  • B. 

   под добрим условима средине

  • C. 

   под неповољним условима средине

 • 146. 
  У реалним условима животне средине остварује се:
  • A. 

   еколошка (остварена) смртност

  • B. 

   оптимална смртност

  • C. 

   најнижа смртност

 • 147. 
  Број преживелих чланова популације у јединици времена назива се:
  • A. 

   стопа преживљавања

  • B. 

   стопа наталитета

  • C. 

   стопа морталитета

 • 148. 
  Пропорционални удео појединих старосних ступњева који улазе у састав једне популације, назива се:
  • A. 

   узрасна (старосна) структура популације

  • B. 

   полна структура популације

  • C. 

   размештање популације

 • 149. 
  Пропорционална заступљеност мушког и женског пола у популације, назива се:
  • A. 

   полна структура популације

  • B. 

   старосна структура популације

  • C. 

   узрасна структура популације

 • 150. 
  Максимална могућа плодност дате врсте која би се могла остварити под оптималним условима, назива се:
  • A. 

   потенцијал размножавања

  • B. 

   успешност размножавања

  • C. 

   потенцијал живљења

 • 151. 
  Негативно дејство еколошких фактора средине који не дозвољавају датој врсти да остварују свој максимални наталитет, назива се:
  • A. 

   отпор средине

  • B. 

   утицај средине

  • C. 

   прилагођеност средине

 • 152. 
  Сви фактори који имају утицај на повећавање и смањивање бројности популације деле се на:
  • A. 

   факторе независне и факторе зависне од густине популације

  • B. 

   факторе који утичу и не утичу на густину популације

  • C. 

   ограничавајуће и неограничавајуће факторе

 • 153. 
  Социјално понашање животиња проучава:
  • A. 

   зоосоциологија

  • B. 

   фитосоциологија

  • C. 

   биосоциологија

 • 154. 
  Организоване групе популација биљака, животиња и микроорганизама, који живе заједно у истим условима животне средине, јесу:
  • A. 

   биоценозе

  • B. 

   биотопи

  • C. 

   биодиверзитет

 • 155. 
  Биоценологија се бави проучавањем:
  • A. 

   биоценоза

  • B. 

   биотопа

  • C. 

   екосистема

 • 156. 
  Најбројније биљне врсте у заједници које имају најзначајнију улогу у изградњи одговарајуће животне заједнице, називају се:
  • A. 

   едификатори

  • B. 

   екофактори

  • C. 

   биоми

 • 157. 
  Индексом разноврсности животне заједнице исказује се:
  • A. 

   бројна заступљеност појединих врста у заједници

  • B. 

   број угинулих у популацији

  • C. 

   број оболелих у популацији