กฎหมาย 99 ประกาศ สมศ. ตัวบ่งชี้ รอบสี่

10 | Total Attempts: 480

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย 99 ประกาศ สมศ. ตัวบ่งชี้ รอบสี่

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 99 ประกาศ สมศ. ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส ่ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ. มีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 2. 
   การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2559-2563

  • B. 

   พ.ศ.2559-2564

  • C. 

   พ.ศ.2559-2562

  • D. 

   พ.ศ.2559-2565

 • 3. 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ใช้หลักการประเมินตามข้อใด
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   BTS

  • C. 

   ABA

  • D. 

   BAB

 • 4. 
   การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ. ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สกอ.

  • C. 

   อปท.

  • D. 

   สอศ.

 • 5. 
   ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   ปฐมวัย

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 6. 
   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ.
  • A. 

   ใช้ข้อมูล 3 ปี

  • B. 

   คิดเป็นค่าเฉลี่ย

  • C. 

   ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

  • D. 

   ประเมินอิงจุดเน้นสถานศึกษา

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มิติการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  • A. 

   พื้นฐาน

  • B. 

   อัตลักษณ์

  • C. 

   มาตรการส่งเสริม

  • D. 

   เอกลักษณ์

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางการประเมินคุรภาพภายนอกรอบสี่
  • A. 

   คุณภาพศิษย์

  • B. 

   คุณภาพครู

  • C. 

   การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา

  • D. 

   ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม

 • 9. 
   ข้อใดไม่ใช่ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพศิษย์
  • A. 

   เป็นคนดี

  • B. 

   มีความรู้ความสามารถ

  • C. 

   มีความสามารถในการคิด

  • D. 

   มีทักษะชีวิต

 • 10. 
   ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
  • A. 

   การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

  • B. 

   การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

  • C. 

   การดำเนินงานของผู้บริหาร

  • D. 

   การบริหารความเสี่ยง

Back to Top Back to top