ბიოლოგიის ტესტი

126

Settings
Please wait...
ბიოლოგიის ტესტი

X Class ))


Questions and Answers
 • 1. 
  1)ცილის შემადგენელი ამინმჟავები ერთამანეთისგან განსხვავდება:
  • A. 

   ა)მხოლოდ ამინჯგუფით

  • B. 

   ბ)მხოლოდ კარბოქსილის ჯგუფით

  • C. 

   გ)მხოლოდ რადიკალებით

  • D. 

   დ)როგორც ამინჯგუფით,ისე რადიკალებით

 • 2. 
  2)ცილის მოლეკულის პირველადი სტრუქტურის წარმოქმნისას ამინმჟავები ერთმანეთს უკავშირდება:
  • A. 

   ა)პეპტიდური ბმით

  • B. 

   ბ)წყალბადური ბმით

  • C. 

   გ)ჰიდროფობული ბმით

 • 3. 
  3)პეპტიდური ბმის წარმოქმნაში მონაწილეობს:
  • A. 

   ა)ერთი ამინმჟავას კარბოქსილის ჯგუფი და მეორის ამინჯგუფით

  • B. 

   ბ)ორი ამინმჟავას რადიკალებით

  • C. 

   გ)წყალბადის ატომები და რადიკალები

 • 4. 
  4)ცილის სტრუქტურა-გლობულა ძირითადად წარმოიქმნება:
  • A. 

   ა)წყალბადური ბმებით

  • B. 

   ბ)ჰიდროფობული ბმებით

  • C. 

   გ)კოვალენტური ბმებით

 • 5. 
  5)ამინმჟავების რადიკალების მონაწილეობით ყალიბდება
  • A. 

   ა)ცილის პირველადი სტრუქტურა

  • B. 

   ბ)ცილის მეორეული სტრუქტურა

  • C. 

   გ)ცილის მესამეული სტრუქტურა

 • 6. 
  6)ცილის მეორეულ სტრუქტურაში წყალბადური ბმები წარმოიქმნება:
  • A. 

   ა)ამინმჟავების რადიკალებს შორის

  • B. 

   ბ)ამინმჟავების კარბოქსილისა და ამინმჯგუფის ნაშთებს შორის

  • C. 

   გ)ამინმჟავების წყალბადის ატომებსა და რადიკალებს შორის

 • 7. 
  7)ცილის მეორეული სტრუქტურა-სპირალი წარმოიქმნება:
  • A. 

   ა)წყალბადური ბმებით

  • B. 

   ბ)ჰიდროფობული ბმებით

  • C. 

   გ)კოვალენტური ბმებით

 • 8. 
  8)ცილის დენატურაცია შეუქცევადია,თუ დაირღვა:
  • A. 

   ა)პირველადი სტრუქტურა

  • B. 

   ბ)მეორეული სტრუქტურა

  • C. 

   გ)მესამეული სტრუქტურა

 • 9. 
  9)დნმ-ს ერთი ჯაჭვის ნუკლეოტიდები ერთმანეთს უკავშირდება:
  • A. 

   ა)ნახშირწყლისა და ფოსფორმჟავას ნაშთების მეშვეობით

  • B. 

   ბ)აზოტოვანი ფუძეების მეშვეობით

  • C. 

   გ)ნახშირწყლისა და აზოტოვანი ფუძეების მეშვეობით

 • 10. 
  10)დნმ არ გვხვდება
  • A. 

   ა)ქლოროპლასტებში

  • B. 

   ბ)მიტოქონდრიაში

  • C. 

   გ)გოლჯის აპარატში

 • 11. 
  11)ყველაზე დიდი ენერგეტიკული ღირებულება აქვს:
  • A. 

   ა)ლიპიდებს

  • B. 

   ბ)ცილებს

  • C. 

   გ)ნახშირწყლებს

 • 12. 
  12)პოლიმერებს არ მიეკუთვნება
  • A. 

   ა)ცილები

  • B. 

   ბ)ცხიმები

  • C. 

   გ)პოლიმერები

  • D. 

   დ)ნუკლეინის მჟავები

 • 13. 
  13)ერთნაირი მონომერებისგან შედგება
  • A. 

   ა)ცილები

  • B. 

   ბ)სახამებელი

  • C. 

   გ)ნუკლეინის მჟავები

 • 14. 
  14)მცენარეული  უჯრედის კედელი ძირითადად აგებულია:
  • A. 

   ა)ცელულოზასგან

  • B. 

   ბ)ცილებისა და ლიპიდებისაგან

  • C. 

   გ)მარტივი ნახშირწყლებისაგან

 • 15. 
  15)ურაცილი კომპლემენტარულია:
  • A. 

   ა)ადენინის

  • B. 

   ბ)თიმინის

  • C. 

   გ)ციტოზინი

  • D. 

   დ)გუანინის

 • 16. 
  16)კომპლემენტარული წყვილია:
  • A. 

   ა)გუანინი-ადენინი

  • B. 

   ბ)თიმინი-ადენინი

  • C. 

   გ)ციტოზინი-თიმინი

  • D. 

   დ)ურაცილი-თიმინი

 • 17. 
  17)გლიკოკალიქსის არსებობა დამახასიათებელია
  • A. 

   ა)სოკოების უჯრედებისთვის

  • B. 

   ბ)მცენარეული უჯრედებისთვის

  • C. 

   გ)ცხოველური უჯრედებისთვის

 • 18. 
  18)უჯრედის ყველაზე პატარა ორგანოიდია:
  • A. 

   ა)მიტოქონდრია

  • B. 

   ბ)პლასტიდი

  • C. 

   გ)რიბოსომა

 • 19. 
  19)გრანულარულ ენდოპლაზმურ ბადეზე მიმდინარეობს:
  • A. 

   ა)ატფ-ს სინთეზი

  • B. 

   ბ)ცილის სინთეზი

  • C. 

   გ)ლიპიდებისა და ნახშირწყლების სინთეზი

 • 20. 
  20)გლუვ ენდოპლაზმურ ბადეე მიმდინარეობს:
  • A. 

   ა)ატფ-ს სინთეზზი

  • B. 

   ბ)ცილების სინთეზი

  • C. 

   გ)ლიპიდებისა და ნახშირწყლების სინთეზი

 • 21. 
  21)ორმაგი მემბრანა არ აქვს
  • A. 

   ა)ლიზოსომას

  • B. 

   ბ)ბირთვს

  • C. 

   გ)მიტოქონდრიას

 • 22. 
  22)მემბრანა აქვს 
  • A. 

   ა)რიბოსომებს

  • B. 

   ბ)ცენტრიოლებს

  • C. 

   გ)ლიზოსომებს

 • 23. 
  23)მცენარეული უჯრედის კედელი ძირითადად აგებულია 
  • A. 

   ა)ცელულოზასგან

  • B. 

   ბ)ცილებისა და ლიპიდებისგან

  • C. 

   გ)მარტივი ნახშირწყლებისაგან

 • 24. 
  24)მცენარეულ უჯრედს ცხოველურისაგან განასხვავებს:
  • A. 

   ა)უჯრედის კედლის,ქლოროპლასტების,ვაკუოლის არსებობა

  • B. 

   ბ)პლაზმური მემბრანის უქონლობა

  • C. 

   გ)მიტოქონდრიების უქონლობა

 • 25. 
  25)ლიზოსომები წარმოიქმნება:
  • A. 

   ა)ენდოპლაზმურ ბადეზე

  • B. 

   ბ)გოლჯის აპარატის მილაკების ბოლოებზე

  • C. 

   გ)ბირთვში

 • 26. 
  26)ქლოროფილი მოთავსებულია:
  • A. 

   ა)ქლოროპლასტის გარე მემბრანაში

  • B. 

   ბ)გრანების მემბრანაში

  • C. 

   გ)ქლოროპლასტის შიგნით,გრანებს შორის

 • 27. 
  27)ნივთიერებათა ტრანსპორტის მექანიზმებიდან ენერგიის ხარჯვას საჭიროებს:
  • A. 

   ა)ოსმოსი

  • B. 

   ბ)გაადვილებული დიფუზია

  • C. 

   გ)აქტიური ტრანსპორტი

 • 28. 
  28)პლაზმოლიზი დამახასიათებელია:
  • A. 

   ა)მხოლოდ ცხოველური უჯრედებისთვის

  • B. 

   ბ)მხოლოდ მცენარეული უჯრედებისთვის

  • C. 

   გ)როგორც ცხოველური,ისე მცენარეული უჯრედებისთვის

 • 29. 
  30)უჯრედის მიერ სინთეზირებული ნივთიერებები,მაგ:ფერმენტები ან ჰორმონები,უჯრედიდან გამოიყოფა:
  • A. 

   ა)ნატრიუმ-კალიუმის ტუმბოს მექანიზმით

  • B. 

   ბ)გაადვილებული დიფუზიით

  • C. 

   გ)ენდოციტოზით

  • D. 

   დ)ეგზოციტოზით

 • 30. 
  29)დიდი მოლეკულები (მაგ,ცილები)უჯრედში აღწევს:
  • A. 

   ა)ნატრიუმ-კალიუმის ტუმბოს მექანიზმით

  • B. 

   ბ)გაადვილებული დიფუზიით

  • C. 

   გ)ენდოციტოზით

 • 31. 
  31)რომელი ნივთიერებები სინთეზირდება მიტოქონდრიაში? I-ნახშირწყლები               II-  ნუკლეინის მჟავები             III-ცილები
  • A. 

   ა)მხოლოდ I და II~

  • B. 

   ბ) I და III

  • C. 

   გ) II და III

 • 32. 
  32)გლიკოგენს არ შეიცავს 
  • A. 

   ა)ადამიანის უჯრედი

  • B. 

   ბ)წყალმცენარის უჯრედი

  • C. 

   გ)სოკოების უჯრედი

 • 33. 
  33)ლეიკოპლასტები,ორგანოიდებია,რომლებშიც მიმდინარეობს:
  • A. 

   ა)უჯრედული სუნთქვა

  • B. 

   ბ)ფოტოსინთეზის პროცესი

  • C. 

   გ)სახამებლის წარმოქმნა და დაგეოვება

 • 34. 
  34)მიტიქონდრიაში მიმდინარეობს
  • A. 

   ა)უჯრედში სინთეზირებული ნივთიერებების დაგროვება

  • B. 

   ბ)უჯრედული სუნთქვა და ენერგიის გარდაქმნა

  • C. 

   გ)ფოტოსინთეზის სიბნელის ფაზა

 • 35. 
  35)ქრომოპლატებში ორგანოიდებია,რომლებშიც:
  • A. 

   ა)მიმდინარეობს უჯრედული სუნთქვა

  • B. 

   ბ)მიმდინარეობს ქემოსინთეზი

  • C. 

   გ)გვხვდება ყვითელი და წითელი პიგმენტები

 • 36. 
  36)გოლჯის აპარატში ხდება:
  • A. 

   ა)ცილების დაგროვება

  • B. 

   ბ)ცილების სინთეზი

  • C. 

   გ)ცილების დაშლა

 • 37. 
  37)პლასტიდები გვხვდება:
  • A. 

   ა)ყველა მწვანე მცენარის უჯრედში

  • B. 

   ბ)ყველა ეუკარიოტის უჯრედში

  • C. 

   გ)ყველა უჯრედში

 • 38. 
  39)უჯრედის პლაზმური მემბრანა უზრუნველყოფს
  • A. 

   ა)მემკვიდრული ინფორმაციის შენახვას

  • B. 

   ბ)უჯრედის შიგნით ამინმჟვების ტრანსპორტს ცილის სინთეზის ადგილისკენ

  • C. 

   გ)უჯრედში ნივთიერებათა შერჩევით ტრანსპორტს

 • 39. 
  38)გლიკოკალიქსი (უჯრედის გარსის გარეთა 
  • A. 

   ა)მხოლოდ ცხოველურ უჯრედებში

  • B. 

   ბ)ყველა ეუკარიოტში

  • C. 

   გ)ყველა პროკარიოტში

 • 40. 
  40)ლიზოსომები მონაწილეობს
  • A. 

   ა)უჯრედში სინთეზირებული ნივთიერებების ტრანსპორტში

  • B. 

   ბ)უჯრედის დაზიეანებული(გაცვეთილი)ორგანოიდების მოცილებაში

  • C. 

   გ)ცილის სინთეზში

 • 41. 
  41)მიტოქონდრიები წარმოიქმნება:
  • A. 

   ა)უკვე არსებული მიტოქონდრიების გამოყოფის გზით

  • B. 

   ბ)გოლჯის აპარატის მიერ წარმოქმნილი ბუშტუკებისგან

  • C. 

   გ)ხორკლიან ენდოპლაზმურ ბადეზე განლაგებულ რიბოსომებზე

 • 42. 
  43)ფოტოსინთეზის სინათლის ფაზაში არ ხდება:
  • A. 

   ა)მოლეკულური ჟანგბადის წარმოქმნა

  • B. 

   ბ)წყლის დაშლა(ფოტოლიზი)

  • C. 

   გ)ნახშირწყლების სინთეზი

  • D. 

   დ)ატფ-ის სინთეზი

 • 43. 
  44)ფოტოსინთეზი ახასიათებთ
  • A. 

   ა)მხოლოდ ქლოროფილის მქონე პროკარიოტებს

  • B. 

   ბ)მხოლოდ ქლოროფილის მქონე ეუკარიოტებს

  • C. 

   გ) ქლოროფილის მქონე ორგანიზმებს,როგორც პროკარიოტებს ისე ეუკარიოტებს

 • 44. 
  45)ფოტოსინთეზის სინათლის ფაზა მიმდინარეობს
  • A. 

   ა)ქლოროპლასტის გარე მემრანაზე

  • B. 

   ბ)გრანების მემბრანაზე

  • C. 

   გ)ქლოროპლასტის შიგნით,გრანებს შორის

 • 45. 
  46)ფოტოსინთეზის სიბნელის ფაზა მიმდინარეობს:
  • A. 

   ა)ქლოროპლასტის გარე მემრანაზე

  • B. 

   ბ)გრანების მემბრანაზე

  • C. 

   გ)ქლოროპლასტის შიგნით,გრანებს შორის

 • 46. 
  47)დენდირტი ეწოდება ნეირონის ისეთ მორჩს,რომელსაც:
  • A. 

   ა)ნერვიული იმპულსი ნეორონის სხეულისკენ მიაქვს

  • B. 

   ბ)ნერვიული იმპულსი ნეირონის სხეულიდან მიაქვს

  • C. 

   გ)ნერვიული იმპულსი ხან ნეირონის სხეულისკენ მიქვს,ხან კი ნეირონის სხეულიდან

 • 47. 
  48)აქსონი ეწოდება ნეირონის ისეთ მორჩს რომელსაც:
  • A. 

   ა)ნერვიული იმპულსი ნეორონის სხეულისკენ მიაქვს

  • B. 

   ბ)ნერვიული იმპულსი ნეირონის სხეულიდან მიაქვს

  • C. 

   გ)ნერვიული იმპულსი ხან ნეირონის სხეულისკენ მიქვს,ხან კი ნეირონის სხეულიდან

 • 48. 
  49)რეფლექსი არის:
  • A. 

   ა)კუნთების შეკუმშვა

  • B. 

   ბ)ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია გაღიზიანებაზე

  • C. 

   გ)ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია გაღიზიანებაზი,რომელიც ნერვული სისტემის მონაწილეობით ხორციელდება

 • 49. 
  50)გლიური უჯრედები:
  • A. 

   ა)ქმნიან საყრდენს ნეირონებისთვის

  • B. 

   ბ)ატარებენ ნერვულ იმპულსს

  • C. 

   გ)წარმოქმნიან ნერვულ იმპულსს

 • 50. 
  51)საჭმლის მონელების პროცეში არ იშლება
  • A. 

   ა)ცილები

  • B. 

   ბ)ვიტამინები

  • C. 

   გ)რთული ნახშირწყლები

  • D. 

   დ)ცხიმები

 • 51. 
  52)ნერწყვი შეიცავს 
  • A. 

   ა)ცილების დამშლელ ფერმენტებს

  • B. 

   ბ)ცხიმებბის დამშლელ ფერმენტებს

  • C. 

   გ)სახამებლის დამშლელ ფერმენტებს

  • D. 

   დ)ნუკლეინის მჟავების დამშლელ ფერმენტებს

 • 52. 
  53)ნერწყვში შემავალი ფერმენტი ლიზოციმი განაპირობებს 
  • A. 

   ა)ცილების დაშლას

  • B. 

   ბ)ცხიმების დაშლას

  • C. 

   გ)სახამებლის დაშლას

  • D. 

   დ)მიკროორგანიზმების გაუვნებლებას

 • 53. 
  54)კუჭქვეშა ჯირკვალს(პანკრეასს)ახასიათებს
  • A. 

   ა)მხოლოდ შინაგანი რეაქცია

  • B. 

   ბ)მხოლოდ გარეგანი სეკრეცია

  • C. 

   გ)ორგვარი სეკრეცია

 • 54. 
  55)ნაღველი
  • A. 

   ა)შეიცავს ფერმენტებს,რომლებიც შლის ცილებს

  • B. 

   ბ)ფერმენტებს,რომლებიც შლის ცხიმებს

  • C. 

   გ)არ შეიცავს ფერმენტებს და ახდენს ცხმის ემულგირებას-მის დიდ წვეთებს პატარა წვეთებად ანაწევრებს

 • 55. 
  56)ღვიძლის დანიშნულება არ არის 
  • A. 

   ა)საკვებთან ერთად სისხლში გადასული შხამების შეკავება

  • B. 

   ბ)ნაღველის წარმოქმნა

  • C. 

   გ)სისხლიდან შარდოვანას მოცილება

  • D. 

   დ)გლიკოგენის დაგროვება

 • 56. 
  57)საკვებთან ერთად საჭმლის მომნელებელ არხში მოხვედრილ მავნე მიკროორგანიზმებს აუვნებლებს
  • A. 

   ა)ღვიძლი

  • B. 

   ბ)კუჭის წვენი და ლიზოციმი

  • C. 

   გ)საჭმლის მომნელებელი ფერმენტები

 • 57. 
  58)საჭმლის მონელების დროს დაშლის საბოლოო პროდუქტებია: 1)გლუკოზა 2)ნაშიროხჟანგი 3)წყალი 4)გლიცერინი და ცხიმოვანი მჟავები 5)ამინმჟავები 6)შარდოვანა
  • A. 

   ა)1,2,5

  • B. 

   ბ)1,4,5

  • C. 

   გ)2,3,6

  • D. 

   დ)2,3,4

 • 58. 
  59)ცხიმში ხსნადია
  • A. 

   ა)C ვიტამინი

  • B. 

   ბ)A ვიტამინი

  • C. 

   გ) Bვიტამინი

 • 59. 
  60)ყველაზე არამდგრადია
  • A. 

   ა)C ვიტამინი

  • B. 

   ბ)A ვიტამინი

  • C. 

   გ) Bვიტამინი

  • D. 

   დ) D ვიტამინი

 • 60. 
  61)მხოლოდ მცენარეულ საკვებში გვხვდება
  • A. 

   ა)C ვიტამინი

  • B. 

   ბ)A ვიტამინი

  • C. 

   გ) Bვიტამინი

  • D. 

   დ) D ვიტამინი

 • 61. 
  60)ყველაზე არამდგრადია
  • A. 

   ა)C ვიტამინი

  • B. 

   ბ)A ვიტამინი

  • C. 

   გ) Bვიტამინი

  • D. 

   დ) D ვიტამინი

 • 62. 
  62)მხოლოდ ცხოველურ საკვებში გვხვდება
  • A. 

   ა)C ვიტამინი

  • B. 

   ბ)A ვიტამინი

  • C. 

   გ) Bვიტამინი

  • D. 

   დ) D ვიტამინი

 • 63. 
  63)ვიტამინები მონაწილეობს:
  • A. 

   ა)საკვების მონელებაში

  • B. 

   ბ)წყლისა და მინერალური მარილების შეწოვაში

  • C. 

   გ)ფერმენტების წარმოქმნაში

 • 64. 
  64)ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს არ მიეკუთვნება
  • A. 

   ა)ჰორმონები

  • B. 

   ბ)ვიტამინები

  • C. 

   გ)შარდოვანა

 • 65. 
  65) A ვიტამინის ნაკლებობა იწვევს
  • A. 

   ა)ქათმის სიბრმავეს

  • B. 

   ბ)სურავანდს

  • C. 

   გ)რაქიტს

 • 66. 
  66)C ვიტამინის ნაკებობა იწვევს
  • A. 

   ა)ქათმის სიბრმავეს

  • B. 

   ბ)სურავანდს

  • C. 

   გ)ბერი-ბერს

 • 67. 
  67)B ვიტამინის ნაკლებობა იწვევს
  • A. 

   ა)ქათმის სიბრმავეს

  • B. 

   ბ)სურავანდს

  • C. 

   გ)ბერი-ბერს

 • 68. 
  68)ადამიანის ორგანიზმში ბაქტერიების ცხოველქმედების შედეგად წარმოიქმნება
  • A. 

   ა)C

  • B. 

   ბ) A

  • C. 

   გ) K

  • D. 

   დ) D

 • 69. 
  69)ადამიანის ორგანიზმში ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედების შედეგად წარმოიქმნება
  • A. 

   ა)C

  • B. 

   ბ) A

  • C. 

   გ) K

  • D. 

   დ) D

 • 70. 
  70)ორგანიზმში ყველაზე მეტი ენერგია გამოიყოფა
  • A. 

   ა)მინერალური მარილების დაშლის შედეგად

  • B. 

   ბ)ცილების დაშლის შედეგად

  • C. 

   გ)ცხიმების დაშლის შედეგად

  • D. 

   დ)ნახშირწყლების დაშლის შედეგად

 • 71. 
  71)თვალის გამჭვირვალე ნაწილებია
  • A. 

   ა)რქოვანა

  • B. 

   ბ)ბროლი

  • C. 

   გ)მინისებრი სხეული

  • D. 

   დ)ბადურა

 • 72. 
  72)ცრემლი:
  • A. 

   ა)ასველებს და რეცხავს თვალი კაკალს

  • B. 

   ბ)ათბობს მას

  • C. 

   გ)იცავს მტვრის ნაწილაკების შეჭრისაგან

 • 73. 
  73)კოლბები და ჩხირები
  • A. 

   ა)მექანორეცეპტორებია

  • B. 

   ბ)თერმორეცეპტორებია

  • C. 

   გ)ფოტორეცეპტორებია

 • 74. 
  74)ახლომხედველი ადამიანები მხედველობის კორექციისთვის ატარებენ
  • A. 

   ა)ამოზნექილლინზებიან სათვალეს

  • B. 

   ბ)ჩაზნექილლინზებიან სათვალეს

  • C. 

   გ)ბრტყელლინზებიან სათვალეს

 • 75. 
  75)შორსმხედველი ადამიანის თვალში საგნის გამოსახულება მიიღება
  • A. 

   ა)ბადურაზე

  • B. 

   ბ)ბადურის წინ

  • C. 

   გ)ბადურის უკან

 • 76. 
  76.  მცენარისათვის საკვებს წარმოადგენს: 
  • A. 

   ა. წყალი და მინერალური მარილები;

  • B. 

   ბ. ნახშიროჟანგი და წყალი;

  • C. 

   გ. მის მიერ შექმნილი ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები და სხვ.

 • 77. 
  77.  როგორც ატმოსფერული, ისე წყალში გახსნილი ჟანგბადით სუნთქვა შეუძლიათ:
  • A. 

   ა. ვეშაპებსა და დელფინებს.

  • B. 

   ბ. ამფიბიებს.

  • C. 

   გ. მწერებს.

 • 78. 
  78.  კუნთური მოძრაობა ახასიათებს:
  • A. 

   ა. ევგლენას

  • B. 

   ბ. კალიას

  • C. 

   გ. ქალამანას.

 • 79. 
  79. უჯრედის ცხოველქმედების პროდუქტებს მფეთქავი ვაკუოლების მეშვეობით გამოყოფენ მარემოში:
  • A. 

   ა. ადამიანის უჯრედები;

  • B. 

   ბ. მწვანე მცენარეების უჯრედები;

  • C. 

   გ. ამებისა და სხვა უმარტივესების უჯრედები.

 • 80. 
  80. პლაზმოლიზი დამახასიათებელია: 
  • A. 

   ა. მხოლოდ ცხიველური უჯრესებისთვის;

  • B. 

   ბ. მხოლოდ მცენარეული უჯრედებისთვის;

  • C. 

   გ. როგორც ცხოველური, ისე მცენარეული უჯრედებისთვის.

 • 81. 
  81.  მწვანე მცენარეები გარემოდან შთანთქავენ:
  • A. 

   ა. მინერალურ მარილებს;

  • B. 

   ბ. ატმოსფერულ (მოლეკურულ) აზოტს;

  • C. 

   გ. საკვებ ნივთიერებებს (ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს).

 • 82. 
  82. ცხოვერული ორგანიზმები გარემოდან შთანთქავენ: 
  • A. 

   ა. მინერალურ მარილებს;

  • B. 

   ბ. ატმოსფერულ აზოტს;

  • C. 

   გ. საკვებ ნივთიერებებს (ცილებს ცხიმებს, ნახშირწყლებს).

 • 83. 
  83. ფოტოსინთეზი ახასიათებს:
  • A. 

   ა. მხოლოდ ქლოროფილის მქონე პროკარიოტებს;

  • B. 

   ბ. მხოლოდ ქლოროფილის მქონე ეუკარიოტებს;

  • C. 

   გ. ქლოროფილის მქონე ორგანიზმებს, როგორც პროკარიოტებს, ისე ეუკარიოტებს

 • 84. 
  84.  კვების ტიპის მიხედვით პროდუცენტები:
  • A. 

   ა) ავტოტროფებია;

  • B. 

   ბ. ბალახისმჭამელი, მტაცებელი ან პარაზიტი ჰეტეროტროფებია;

  • C. 

   გ. საპროფიტი ჰეტეროტროფებია.

 • 85. 
  85. კვების ტიპის მიხედვით კონსუმენტები:
  • A. 

   ა. ავტოტროფებია;

  • B. 

   ბ) ბალახისმჭამელი, მტაცებელი ან პარაზიტი ჰეტეროტროფებია;

  • C. 

   გ. საპროფიტი ჰეტეროტროფებია.

 • 86. 
  86.  კვების ტიპის მიხედვით რედუცენტები: 
  • A. 

   ა. ავტოტროფებია;

  • B. 

   ბ. ბალახისმჭამელი, მტაცებელი ან პარაზიტი ჰეტეროტროფებია;

  • C. 

   გ) საპროფიტი ჰეტეროტროფებია.

 • 87. 
  87.  ხერხემლის რომელი განყოფილების მალებს აქვთ ძვლოვანი წინაზარდები?
  • A. 

   ა. კისრის;

  • B. 

   ბ) გულმკერდის;

  • C. 

   გ. წელის;

  • D. 

   დ. გავის

 • 88. 
  88.  გულმკერდის ყაფაზს ქმნის:
  • A. 

   ა. მკერდის ძვალი, ნეკნები, ბეჭის ძვლები;

  • B. 

   ბ. ლავიწის ძვლები, ნეკნები, მალები;

  • C. 

   გ) მკერდის ძვალი, ნეკნები, გულმკერდის მალები.

 • 89. 
  89. ზედა კიდურის სარტყელთან მოძრავადაა შეერთებული:
  • A. 

   ა. იდაყვის ძვალი;

  • B. 

   ბ) მხრის ძვალი;

  • C. 

   გ. სხივის ძვალი.

 • 90. 
  90. მოზრდილი ადამიანის ხერხემლის ნადრეკები:
  • A. 

   ა) ამცირებს ბიძგებს გადაადგილების დროს;

  • B. 

   ბ. განაპირობებს სწრაფ გადაადგილებას;

  • C. 

   გ. უზრუნველყოფს ზუსტ მოძრაობებს.

 • 91. 
  91. კუნთები ძვალზე მიმაგრებულია:
  • A. 

   ა. იოგებით;

  • B. 

   ბ) მყესებით;

  • C. 

   გ. უშუალოდ.

 • 92. 
  92.  სისხლძარღვთა, ნაწლავთა და კუჭის  კედლებს ქმნის:
  • A. 

   ა) მხოლოს გლუვი კუნთები;

  • B. 

   ბ. მხოლოდ განივზოლიანი;

  • C. 

   გ. როგორც გლუვი, ისე განივზოლიანი კუნთები.

 • 93. 
  93.  მსხვილი სანერწყვე ჯირკვლებია:
  • A. 

   ა. სასისა და ლოყის;

  • B. 

   ბ. ლოყისა და ენის;

  • C. 

   გ) ყბაყურა, ყბისქვეშა, ენისქვეშა;

  • D. 

   დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.

 • 94. 
  94. მსხვილ ნაწლავში ხდება:
  • A. 

   ა. მხოლოდ წყილისა და მინერალური მარილების შეწოვა;

  • B. 

   ბ. მხოლოდ მავნე ბაქტერიების გამრავლების შეფერხება;

  • C. 

   გ. მხოლოდ ზოიერთი ვიტამინის გამომუშავება;

  • D. 

   დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი.

 • 95. 
  95. საჭმლის მომნელებელ წვენებს არ გამოჰყოფს შემდეგი ჯირკვლები:
  • A. 

   ა.პირის ღრუს;

  • B. 

   ბ) საყლაპავის;

  • C. 

   გ. კუჭის;

  • D. 

   დ. წვრილი ნაწლავების.

 • 96. 
  96.  ნერწყვში არსებული მომნელებელი ფერმენტია: 
  • A. 

   ა. პეფსინი.

  • B. 

   ბ. მალტაზა;

  • C. 

   გ. ლიპაზა.

 • 97. 
  97. ჭარბი ნახშირწყლები გლიკოგენის სახით გროვდება:
  • A. 

   ა. ძვლებში

  • B. 

   ბ. ღვიძლში;

  • C. 

   გ. ელენთაში;

  • D. 

   დ. კუჭქვეშა ჯირკვალში.

 • 98. 
  98. ნაღველს გამოიმუშავებს:
  • A. 

   ა. ნაღვლის ბუშტი;

  • B. 

   ბ. თორმეტჰოჯა ნაწლავი;

  • C. 

   გ. კუჭქვეშა ჯირკვალი;

  • D. 

   დ. ღვიძლი.

 • 99. 
  99.  ნაღველი შეიცავს შემდეგ მომნელებელ ფერმენტებს:
  • A. 

   ა. ტრიფსინს;

  • B. 

   ბ. ნუკლეაზებს;

  • C. 

   გ. ლიპაზას;

  • D. 

   დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.

 • 100. 
  100.ცხიმების მომნელებელი ფერმენტები გამომუშავდება:
  • A. 

   ა. პირის ღრუში.

  • B. 

   ბ. საყლაპავში;

  • C. 

   გ. კუჭქვეშა ჯირკვალში;

  • D. 

   დ. მსხვილ ნაწლავში.

 • 101. 
  101. მოგრძო ტვინში არ მდებარეობს შემდეგი რეფლექსების ნერვული ცენტრები:
  • A. 

   ა. ხველების;

  • B. 

   ბ. ყლაპვის;

  • C. 

   გ. ნერწყვის გამოყოფის;

  • D. 

   დ. მუხლის.

 • 102. 
  102. სუნთქვის ცენტრი მოთვსებულია:
  • A. 

   ა. ფილტვებში;

  • B. 

   ბ. ნათხემში;

  • C. 

   გ. მოგრძო ტვინში;

  • D. 

   დ. დიდ ნახევარსფეროებში.

 • 103. 
  103. სუნთქვითი მოძრაობები ხორციელდება:   ა. შეგნებულად;  ბ. სისხლში CO2-ის კონცენტრაციის ცვლილებით;  გ. სისხლში O2- ის კონცენტრაციის ცვლილებით; დ. ვეგეტატიური ნერვული სისტემის ზემოქმედებით.
  • A. 

   1. ა, გ;

  • B. 

   2. ბ, დ;

  • C. 

   3. ა, ბ;

  • D. 

   4. ა, გ

 • 104. 
  104. სისხლის ფუნქციებიდან რომელს არ ასრულებს პლაზმა:
  • A. 

   ა. იმუნურ;

  • B. 

   ბ. სატრასპორტო;

  • C. 

   გ. მონაწილეობს სისხლის შედედებაში.

 • 105. 
  105.  ერითროციტები მონაწილეობს:
  • A. 

   ა. სისხლის მიერ საკვები ნივთიერებებისა და ცვლის პროდუქტების გადატანაში;

  • B. 

   ბ. სისხლის მიერ O2-ისა და CO2-ის გადატანაში;

  • C. 

   გ. სისხლის შედედებაში;

  • D. 

   დ. ფაგოციტოზში.

 • 106. 
  106. სისხლის მიმოქცევის დიდ წრეს მიეკუთვნება:
  • A. 

   ა. ღრუ ვენები;

  • B. 

   ბ. ფილტვის ვენები;

  • C. 

   გ. ფილტვის არტერიები;

  • D. 

   დ. ყველა ჩამოთვლილი სისხლძარღვი.

 • 107. 
  107. ყველაზე დაბალი სისხლის წნევა აღინიშნება:
  • A. 

   ა. აორტაში;

  • B. 

   ბ. მსხვილ არტერიებში;

  • C. 

   გ. კაპილარებში;

  • D. 

   დ. ვენებში.

 • 108. 
  108.  კუნთოვანი შრე ყველაზე კარგად განვითარებულია:
  • A. 

   ა. არტერიებში;

  • B. 

   ბ. ვენებში;

  • C. 

   გ. კაპილარებში;

  • D. 

   დ. ლიმფურ ძარღვებში.

 • 109. 
  109. მეორედ შარდში ჩვეულებრივ არ არის :   ა. შარდოვანა;   ბ.შაქრები;   გ. სისხლის ფორმიანი ელემენტები;  დ. ცილები; ე. მარილები.
  • A. 

   1. აბდ;

  • B. 

   2. ბგე;

  • C. 

   3. ბგდ;

  • D. 

   4. დე.

 • 110. 
  110. პირველად შარდში პრაქტიკულად არ არის:
  • A. 

   ა. ამინომჟავები;

  • B. 

   ბ. მარილები;

  • C. 

   გ. ცილები;

  • D. 

   დ. ვიტამინები

 • 111. 
  111. შინაგანი სეკრეციის ჯირკვალია:
  • A. 

   ა. სარძევე;

  • B. 

   ბ. საოფლე;

  • C. 

   გ. ფარისებრი;

  • D. 

   დ. ელენთა.

 • 112. 
  112. შერეული სეკრეციის ჯირკვალია:
  • A. 

   ა. თირკმელზედა;

  • B. 

   ბ. კუჭქვეშა;

  • C. 

   გ. ჰიპოფიზი;

  • D. 

   დ. ფარისებრი.

 • 113. 
  113. ჰორმონებ ახასიათებს:
  • A. 

   ა. ფიზიოლოგიური აქტივობა;

  • B. 

   ბ. მაღალი სპეციფიკურობა;

  • C. 

   გ. დისტანციური მოქმედება;

  • D. 

   დ. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ერთად.

 • 114. 
  114. ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითების დროს ვითარდება:
  • A. 

   ა. მიქსედემა;

  • B. 

   ბ. ბაზედოვის დაავადება;

  • C. 

   გ. შაქრიანი დიაბეტი;

  • D. 

   დ. უშაქრო დიაბეტი.

 • 115. 
  115. შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლებს არ მიეკუთვნება 
  • A. 

   ა. სასქესო;

  • B. 

   ბ. თირკმელზედა;

  • C. 

   გ. სანერწყვე;

  • D. 

   დ. ფარისებრი.

 • 116. 
  116. ადრენალინი:
  • A. 

   ა. აფართოებს სისხლძარღვებს;

  • B. 

   ბ. ააქტიურებს გულის მუშაობას;

  • C. 

   გ. განაპირობებს გლუკოზის გადასვლას სისხლში;

  • D. 

   დ. ყველა პასუხი სწორია.

 • 117. 
  117.სომატური ნერვული სისტემა მართავს:
  • A. 

   ა. მოძრაობებს;

  • B. 

   ბ. გრძნობათა ორგანოებს;

  • C. 

   გ. გულის მუშაობას;

  • D. 

   დ. უმაღლეს ნერვულ მოქმედებას.

 • 118. 
  118. გამღიზიანებელს, რომელზეც თანდაყოლილი რეაქცია არსებობს, ეწოდება:
  • A. 

   ა. პირობითი

  • B. 

   ბ. უპირობო;

  • C. 

   გ. თავდაცვითი;

  • D. 

   დ. განურჩეველი.

 • 119. 
  119. ნათხემში მდებარეობს რეგულაციის შემდეგი ცენტრები:     ა. კუნთების ტონუსის;  ბ. სისხლძარღვთა ტონუსის;  გ. სხეულის პოზებისა და                  წონასწორობის;  დ. მოძრაობის კოორდინაციის;  ე. ემოციის;  ვ. ჩასუნთქვისა და ამოსუნთქვისა.
  • A. 

   1. გდ;

  • B. 

   2. აბ;

  • C. 

   3. დევ;

  • D. 

   4. გდე.

 • 120. 
  120. თვალის კაკალი გარედან დაფარულია:
  • A. 

   ა.ცილოვანი გარსით;

  • B. 

   ბ. სისხლძარღვოვანი გარსით;

  • C. 

   გ. მინისებრი სხეულით.

 • 121. 
    121. თვალის რომელ გარსში მდებარეობს კოლბები და ჩხირები?
  • A. 

   ა. ცილოვანში;

  • B. 

   ბ. სისხლძარღვოვანში;

  • C. 

   გ. ბადურაზე;

  • D. 

   დ. ფერად გარსში.

 • 122. 
  122. თვალის გუგა: 
  • A. 

   ა. შუქის გარდამტეხი ძირითადი სტრუქტურაა;

  • B. 

   ბ. არეგულირებს თვალში შემავალ სინათლის ნაკადს;

  • C. 

   გ. უზრუნველყოფს თვალის კვებას.

 • 123. 
  123. დიდი ნახევარსფეროების ქერქის რომელ ნაწილში მდებარეობს მხედველობის ზონა:
  • A. 

   ა. თხემის წილში;

  • B. 

   ბ. კეფის წილში;

  • C. 

   გ. საფეთქლის წილში;

  • D. 

   დ. შუბლის წილში.

 • 124. 
  124.  ბროლი:
  • A. 

   ა. თვალის შუქგარდამტეხი სტრუქტურაა;

  • B. 

   ბ. განსაზღვრავს თვალის ფერს;

  • C. 

   გ. არეგულირებს თვალში შემავალ სინათლის ნაკადს;

  • D. 

   დ. უზრუნველყოფს თვალის კვებას.

 • 125. 
  125. თანდაყოლილი შორსმხედველობის მიზეზია:
  • A. 

   ა. ბროლის ამოზნექილობის გაზრდა;

  • B. 

   ბ. თვალის კაკლის დამოკლებული ფორმა;

  • C. 

   გ. ბროლის ამოზნექილობის შემცირება;

  • D. 

   დ. თვალის კაკლის წაგრძელებული ფორმა.

 • 126. 
  126. წონასწორიბის ცენტრი მდებარეობს:
  • A. 

   ა. ტვინის ღეროვან ნაწილში;

  • B. 

   ბ. ნათხემში;

  • C. 

   გ. დიდ ნახევარსფეროებში.

  • D. 

   Option4