Kviz 3.d

33 Pitanja

Settings
Please wait...
Kviz 3.d

informatički pojmovi, ponavljanje i utvrđivanje gradiva 3. razred


Questions and Answers
 • 1. 
  Jednostavni tipovi podataka u C-u su:
  • A. 

   Integer

  • B. 

   Float

  • C. 

   String

  • D. 

   Char

 • 2. 
  Dinamičke strukture podataka su
  • A. 

   Red

  • B. 

   Vezana lista

  • C. 

   Nizovi

  • D. 

   Binarna stabla

  • E. 

   Stog

 • 3. 
  Struktura je složeni tip podatka koji sadrži više varijabli istog tipa.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Datoteke mogu biti tekstualne i 
 • 5. 
  Funkcija koja vraća je li kraj datoteke je:
  • A. 

   Fseek()

  • B. 

   Fwrite()

  • C. 

   Feof()

  • D. 

   Feoln()

 • 6. 
  Tekstualnu datoteku samo za čitanje otvaramo s parametrom
  • A. 

   Rw

  • B. 

   R+

  • C. 

   A

  • D. 

   R

 • 7. 
  Pokazivač na datoteku definiramo kao:
  • A. 

   FILE *fp;

  • B. 

   FILE f1;

  • C. 

   FILE **fp;

 • 8. 
  Binarnu datoteku otvaramo parametrima
  • A. 

   Rb

  • B. 

   W+

  • C. 

   Wb

  • D. 

   W+b

 • 9. 
  Funkcija fseek za trenutno pozicioniranje u binarnoj datoteci koristi
  • A. 

   SEEK_CURR

  • B. 

   SEEK_SET

  • C. 

   SEEK_END

 • 10. 
  Funkcija ftell vraća trenutnu poziciju u 
  • A. 

   Bajtovima

  • B. 

   Blokovima

  • C. 

   Bitovima

 • 11. 
  Tekstualna datoteka je organizirana po linijama teksta.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Binarna datoteka je organizirana kao
  • A. 

   Niz 0 i 1

  • B. 

   S oznakama za kraj reda

  • C. 

   S oznakom za kraj datoteke

 • 13. 
  Pokazivači su reprezentacija dinamičke varijable i tip im određujemo
  • A. 

   Dinamički

  • B. 

   Po tipu varijable na koju će pokazivati

  • C. 

   Po adresi

 • 14. 
  Pokazivače je obavezno potrebno inicijalizirati.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Pokazivače inicijaliziramo
  • A. 

   Adresnim operatorom &

  • B. 

   Operatorom dereferenciranja *

  • C. 

   Funkcijom malloc

  • D. 

   Funkcijom new

 • 16. 
  Samoreferentna struktura u sebi mora sadržavati
  • A. 

   Pokazivač na neki drugi složeni tip podatka

  • B. 

   Pokazivač na istu samoreferentnu strukturu

  • C. 

   Varijablu samoreferentne strukture

 • 17. 
  Svaki čvor binarnog stabla mora imati dvoje djece.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Vezana lista može biti
  • A. 

   Jednostruko povezana

  • B. 

   Dvostruko povezana

  • C. 

   Cirkularna

  • D. 

   Rektangularna

 • 19. 
  Red je dinamička struktura podataka koja radi na principu:
  • A. 

   FIFO

  • B. 

   FILO

  • C. 

   LIFO

 • 20. 
  Stog je dinamička struktura podataka koja radi na principu
  • A. 

   FIFO

  • B. 

   LILO

  • C. 

   FILO

 • 21. 
  Rekurzija je funkcija koja mora imati
  • A. 

   Uvjet zaustavljanja

  • B. 

   Ulazne parametre

  • C. 

   Rekurzivnu relaciju

 • 22. 
  Rekurzivna funkcija koristi stog za pohranu povratne adrese i međurezultata.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Dinamičke strukture podataka zauzimaju memoriju po potrebi.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Binarno stablo realiziramo kao 
  • A. 

   Cirkularnu listu

  • B. 

   Dvostruko povezanu listu

  • C. 

   Red

 • 25. 
  Strukturu deklariramo 
  • A. 

   Ključnom riječi struct

  • B. 

   Ključnom riječi strukt

  • C. 

   Ključnom riječi structure

 • 26. 
  Tekstualna datoteka otvorena parametrom "a+" koristi  se za
  • A. 

   čitanje i otvaranje nove

  • B. 

   Pisanje i otvaranje nove

  • C. 

   Dodavanje na kraj i otvaranje nove

 • 27. 
  Binarnu datoteku otvorenu parametrom "w+b" može se čitati i pisati i otvoriti novu ako ne postoji.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 28. 
  Funkcija fopen() ima parametre:
  • A. 

   Putanju i ime datoteke

  • B. 

   Način otvaranja

  • C. 

   Poruku korisniku

  • D. 

   Količinu u bajtovima koju treba zauzeti

 • 29. 
  Funkcija fwrite() ima parametre
  • A. 

   Izvor koji se zapisuje

  • B. 

   Pokazivač na datoteku u koju se zapisuje

  • C. 

   Broj blokova

  • D. 

   Veličinu jednog bloka u bajtovima

 • 30. 
  Funkcija fscanf() se koristi za formatirani upis podataka u datoteku.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 31. 
  Vrijednost varijable na koju pokazivač pokazuje dobiti ćemo operatorom dereferenciranja *.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 32. 
  Količina memorije koju pokazivač zauzima ovisi o tipu pokazivača.
  • A. 

   True

  • B. 

   False