กฎหมาย ชุด 96 มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ฉ.ปรับปรุง

21 | Total Attempts: 275

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 96 มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ฉ.ปรับปรุง

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 96 แนวทางปฏิบัติและมาตรการ ักษาความปลอดภัยของสถานศ กษา   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ของ สพฐ.ที่เป็นมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา 
  • A. 

   ให้มีระบบการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

  • B. 

   ประสานงานเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วม

  • C. 

   จัดมาตรการสถานศึกษาสีขาว

  • D. 

   ติดตามและประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

 • 2. 
   แผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใด
  • A. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   พรบ.คุ้มครองเด็ก

  • D. 

   กฎกระทรวงว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 • 3. 
  ระเบียบว่าด้วยความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนมีกี่ประการ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
  • A. 

   หนีเรียน

  • B. 

   เล่นการพนัน

  • C. 

   ขายสลากินแบ่งรัฐบาล

  • D. 

   ก่อเหตุทะเลาวิวาท

 • 5. 
  ข้อใดเรียงลำดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   1.การศึกษาสภาพทั่วไป 2.การกำหนดมาตรการหลัก 3.การกำหนดมาตรการเสริม 4.การกำหนดกิจกรรมสนับสนุน 5.การกำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ

  • B. 

   1.การกำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ 2.การกำหนดมาตรการเสริม 3.การกำหนดกิจกรรมสนับสนุน 4.การศึกษาสภาพทั่วไป

  • C. 

   1.ศึกษาสภาพปัญหา 2.การกำหนดมาตรการเสริม 3.การกำหนดกิจกรรมสนับสนุน 4.การศึกษาสภาพทั่วไป

  • D. 

   1.การกำหนดมาตรการหลัก 2.การกำหนดมาตรการเสริม 3.การกำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ 4.การศึกษาสภาพทั่วไป

 • 6. 
  หมายถึง  อันตรายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน  ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์กระทำ น่าจะหมายถึงข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   อุบัติเหตุ

  • B. 

   อุบัติภัย

  • C. 

   สาธารณภับฃย

  • D. 

   ภับพิบัติ

 • 7. 
  ข้อใด เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาน้อยที่สุด
  • A. 

   จากอาคารเรียน

  • B. 

   จากบริเวณสถานศึกษา

  • C. 

   จากสภาพแวดล้อม

  • D. 

   จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

 • 8. 
   ข้อใด ไม่ใช่ ครุภัณฑ์
  • A. 

   แท็ปเล็ต

  • B. 

   โต๊ะครู

  • C. 

   คู้เก็บเอกสาร

  • D. 

   เครื่องถ่ายเอกสาร

 • 9. 
   " ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน " ตามปฏิญญามอสโก คือข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2552 - 2561

  • B. 

   พ.ศ.2558 - 2563

  • C. 

   พ.ศ.2554 - 2563

  • D. 

   พ.ศ.2557 - 2566

 • 10. 
  จากข้อ 9 มีกี่เสาหลัก
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 11. 
  มาตรการความปลอดภัย เสาใดควรดำเนินการเป็นเสาแรก
  • A. 

   ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย

  • B. 

   การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน

  • C. 

   ยานพาหนะที่ปลอดภัย

  • D. 

   การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

 • 12. 
   hotline ความปลอดภัยทางน้ำ คือข้อใด
  • A. 

   1111

  • B. 

   1579

  • C. 

   1669

  • D. 

   1199

 • 13. 
   เหตุการณ์ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อน โดยไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น  คือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   อุบัติเหตุ

  • B. 

   อุบัติภัย

  • C. 

   สาธารณภัย

  • D. 

   วาตภัย

 • 14. 
   ข้อใดน่าจะเหมาะสมที่สุดกับการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไว
  • A. 

   หมอบ - หลบ - เกาะ

  • B. 

   หลบ - เกาะ - หมอบ

  • C. 

   หมอบ - เกาะ - หลบ

  • D. 

   เกาะ - หมอบ - หลบ

 • 15. 
   Global Warming  น่าจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ใดมากที่สุด
  • A. 

   CFC

  • B. 

   H2O

  • C. 

   Greenhouse Effect

  • D. 

   ลานินย่า

 • 16. 
  ข้อใดไม่ใช่ 3Rs ในการลดภาวะโลกร้อน
  • A. 

   Reduce

  • B. 

   Reuse

  • C. 

   Recycle

  • D. 

   Reject

 • 17. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของขยะ
  • A. 

   ขยะแห้ง

  • B. 

   ขยะเปียก

  • C. 

   ขยะอันตราย

  • D. 

   ขยะที่ย่อยสลายได้

 • 18. 
   ถังขยะสีใดหมายถึงขยะที่เป็นอันตราย
  • A. 

   เหลือง

  • B. 

   เขียว

  • C. 

   เทา

  • D. 

   ฟ้า

 • 19. 
   ครูควรแนะนำให้นักเรียนทิ้งขวดยาจากห้องพยาบาลในถังขยะสีใด
  • A. 

   เหลือง

  • B. 

   เขียว

  • C. 

   เทา

  • D. 

   ฟ้า

 • 20. 
   ข้อใด ไม่ใช่ 5R ของการกำจัดขยะ
  • A. 

   Reduce

  • B. 

   Repair

  • C. 

   Reject

  • D. 

   Reception

 • 21. 
  ถ้าท่านเป็นครูหรือผู้บริหารโรงเรียนพบนักเรียนเป็นโรคใดไม่ต้องแจ้งความ
  • A. 

   มือ เท้า ปาก

  • B. 

   คอตีบ

  • C. 

   พิษสุนัขบ้า

  • D. 

   ไข้รากสาดใหญ่

Back to Top Back to top