Kraftova Nejednakost

166 Questions

Settings
Please wait...
Kraftova Nejednakost

Questions and Answers
 • 1. 
  Koristeci dosadasnje rezultate, u stanju smo da odredimo fundamentalnu donju granicu ocekivane vrednosti:
  • A. 

   Prefiksnih kodova datog informacionog izvora

  • B. 

   Sufiksnih kodova datog informacionog izvora

  • C. 

   Prefiksnih kodova datog komunikacionog kanala

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Kraftova nejednakost potvrduje postojanje:
  • A. 

   Ocekivane duzine koda

  • B. 

   Šenon – Fanoovog prefiksnog koda

  • C. 

   Prefiksnih kodova datog komunikacionog kanala

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  Senon Fanov kod:
  • A. 

   Bolji je sto je entropija izvora veca

  • B. 

   Losiji je sto je entropija izvora manja

  • C. 

   Ne zavisi od entropije

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  Ako je entropija izvora veca:
  • A. 

   Senon Fanoov kod je bolji

  • B. 

   Senon Fanoov kod je losiji

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Ocekivana duzina kod nih reci E[L] Šenon Fanoovog koda data je izrazom:
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Za bilo koji diskretni izvor informacija bez memorije, cija je entropija H(U):
  • A. 

   Postoji log D, D-arni prefiks kod

  • B. 

   Postoji barem jedan D-arni prefiks kod

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  Hafmanov algoritam kodovanja izvora informacija bez memorije, pomocu D-arnog prefiksnog koda, daje:
  • A. 

   Optimalan kod minimalne moguce ocekivane vrednosti kodnih reci

  • B. 

   Optimalan kod maksimalne moguce ocekivane vrednosti kodnih reci

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  Hafmanov kod pripada grupi:
  • A. 

   Optimalnih kodova

  • B. 

   Neoptimalnih kodova

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  Najoptimalniji kod predstavlja kod:
  • A. 

   Cija je ocekivana duzina kodnih reci manja od ocekivane duzine kodnih reci drugog koda

  • B. 

   Cija je ocekivana duzina kodnih reci veca od ocekivane duzine kodnih reci drugog koda

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  Hafmanov algoritam konstruiše:
  • A. 

   Jedan optimalni kod

  • B. 

   Vise optimalnih kodova

  • C. 

   Kodne reci

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  Kod Hafmanovog koda broj neiskorišcenih listova u kodnom stablu koje odgovara optimalnom D-arnom prefiksnom kodu izvora U sa n simbola je jednak:
  • A. 

   Negativnom ostatku deljenja n-1 sa D-1

  • B. 

   Pozitivnom ostatku deljenja n-1 sa D-1

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Kod Hafmanovog koda za dati izvor informacija U, u kodnom stablu koje odgovara optimalnom D-arnom prefiksnom kodu za U, postoji najviše:
  • A. 

   D-3 neiskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stabla.

  • B. 

   D-2 neiskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stabla.

  • C. 

   D-2 iskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stabla.

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Hafmanovo kodovanje je optimalno, što znaci da ako je Z jedan Hafmanov kod informacionog izvora U, a X drugi jednoznacni kod istog izvora, tada je:
  • A. 

   E[Lx]>=E[Lz]

  • B. 

   E[Lx]

  • C. 

   E[Lx]==E[Lz]

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Kod Hafmanovog koda broj listova u D-arnom stablu je:
  • A. 

   1+k (D-1), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ne ukljucujuci koren

  • B. 

   1+2 (D-2), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ukljucujuci koren

  • C. 

   1+k (D-1), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ukljucujuci koren

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  Prenos informacija podrazumeva:
  • A. 

   Njihovo prenosenje iz jedne tacke u drugu

  • B. 

   Njihovo prenosenje kroz vreme

  • C. 

   Jednu od tehnika kodovanja

  • D. 

   Option4

 • 16. 
  Primer prenošenja informacijeod jedne tacke do druge je:
  • A. 

   Komuniciranje izmedu dva mobilna telefona u jednoj mrezi

  • B. 

   Memorisanje nekog sadrzaja na nekom memorijskom mediju

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Primer prenosenja informacije kroz vreme je:
  • A. 

   Komuniciranje izmedu dva mobilna telefona u jednoj mrezi

  • B. 

   Memorisanje nekog sadrzaja na nekom memorijskom mediju

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  U uslovima izuzetno visokog suma nije uopste moguce obaviti pouzdan prenos poruka.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  Nivo suma je takav:
  • A. 

   Da nije moguce preneti poruke sa prihvatljivim nivoom gresaka u prenosu

  • B. 

   Da je moguce preneti poruke sa prihvatljivim nivoom gresaka u prenosu

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Osnovna ideja zastitnog kodovanja je:
  • A. 

   Izbacivanje redundanse u kodirane poruke

  • B. 

   Dodavanje redundanse u kodirane poruke

  • C. 

   Konstruisanje optimalno kodirane poruke

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Model komunikacionog kanala

  • B. 

   Prenos informacije sa kodom za ispravljanje greske

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 22. 
  Simbol je element skupa koga nazivamo:
  • A. 

   Alfabet

  • B. 

   Poruka

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Ulazna sekvenca X1,X2,… (sekvenca koju treba preneti) u potpunosti :
  • A. 

   Zavisi od dekodovanja informacionog izvora

  • B. 

   Je odredena informacionim izvorom

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  Izlazna sekvenca Y1,Y2,….(primljena sekvenca) je određena uslovnom:
  • A. 

   Verovatnocom izlaza za poznati ulaz

  • B. 

   Verovatnocom ulaza za poznati izlaz

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  Diskretni kanal bez memorije je najjednostavniji komunikacioni kanal formalno je odreden sa:
  • A. 

   Tri velicine

  • B. 

   Cetri velicine

  • C. 

   Dve velicine

  • D. 

   Option 4

 • 26. 
  DMC komunikacioni kanal je vremenski
  • A. 

   Promenljiv

  • B. 

   Nepromenljiv

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 27. 
  Najprostiji DMC kom. kanal je:
  • A. 

   LSC

  • B. 

   BSC

  • C. 

   TSC

  • D. 

   Option 4

 • 28. 
  Sledeca slika predstavlja:
  • A. 

   BSC dijagram

  • B. 

   Hafmanovo stablo

  • C. 

   1 i 0

  • D. 

   Option 4

 • 29. 
  Ukoliko prenosimo 8 poruka po 3 bita preko BSC dobijamo verovatnocu korektnog prenosa (1-p)^3 = 0.9^3 = 0.729, sto znaci da je BSC sa parametrom p:
  • A. 

   0.02

  • B. 

   0.01

  • C. 

   0.1

  • D. 

   0.2

 • 30. 
  Ukoliko je verovatnoca korektnog prenosa poruke 0.729, odgovarajuca verovatnoca greske je:
  • A. 

   1+0.271

  • B. 

   1-0.729

  • C. 

   3-0,729

  • D. 

   Option 4

 • 31. 
  Za kanal kazemo da je bez povratne sprege ukoliko raspodela verovatnoce:
  • A. 

   Ulaza ne zavisi od izlaza

  • B. 

   Ulaza zavisi od izlaza

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 32. 
  Kapacitet kanala:
  • A. 

   Meri sposobnost jednog kanala da prenosi informacije

  • B. 

   Odreduje deo kanala u kom sum ne deluje na informacije

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 33. 
  Kapacitet kanala je:
  • A. 

   Maksimalna kolicina informacija koje ulaz kanala moze preneti na izlaz

  • B. 

   Maksimalna prosecna kolicina informacija koje ulaz kanala, moze preneti na izlaz

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 34. 
  Sledeci izraz odreduje:
  • A. 

   Kapacitet C diskretnog kanala sa memorijom

  • B. 

   Kapacitet C diskretnog kanala bez memorije

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 35. 
  Na slici je predstavljen kanal sa:
  • A. 

   Simetricnim ulazom i nesimetricnim izlazom

  • B. 

   Nesimetricnim ulazom i simetricnim izlazom

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 36. 
  Na slici je predstavljen kanal sa:
  • A. 

   Simetricnim ulazom i nesimetricnim izlazom

  • B. 

   Nesimetricnim ulazom i simetricnim izlazom

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 37. 
  Stoga je nalazenje raspodele verovatnoce ulaza za koju se dostize kapacitet simetricnog DMC kanala:
  • A. 

   Ekvivalentno nalazenju ulaza koji maksimizuje odredenost izlaza

  • B. 

   Ekvivalentno nalazenju ulaza koji maksimizuje neodredenost izlaza

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 38. 
  DMC je simetrican ako je istovremeno sa simetricnim ulazom i sa nesimetricnim izlazom.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 39. 
  DMC je simetrican ako je istovremeno sa simetricnim ulazom i sa simetricnim izlazom.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 40. 
  Sledeci izraz predstavlja:
  • A. 

   Brzinu prenosa (za osnovu b) koda kojim se koduje diskretan izvor U sa |Yu| poruka, cije su kodne reci fiksne duzine n

  • B. 

   Brzinu prenosa (za osnovu b) koda kojim se koduje diskretan izvor U sa |Yu| poruka, cije su kodne reci razlicite duzine

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 41. 
  Binarni kod sa 8 kodnih reci i duzinom kodnih reci 6, brzina prenosa je:
  • A. 

   1/5

  • B. 

   1/2

  • C. 

   1/3

  • D. 

   Option 4

 • 42. 
  Kod koda ponavljanja verovatnoca pogresnog dekodovanja tezi nuli, kada
  • A. 

   Povecavamo broj ponavljanja (a samim tim i duzine kodnih reci)

  • B. 

   Smanjujemo broj ponavljanja (a samim tim i duzine kodnih reci)

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 43. 
  Ukoliko primenimo kod ponavljanja, dovoljno velik broj ponavljanja:
  • A. 

   U stanju smo da kompenzujemo gubitke usled sumova na kanalu do mere koja je definisana kapacitetom kanala

  • B. 

   U stanju smo da kompenzujemo gubitke usled sumova na kanalu do proizvoljne mere

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 44. 
  Brzina koda sa ponavljanjem je (n- broj ponavljanja):
  • A. 

   1/n

  • B. 

   2^n

  • C. 

   1*n

  • D. 

   Option 4

 • 45. 
  Ukoliko kod koda ponavljanja, konstantno uvecavamo n:
  • A. 

   Brzina prenosa ostaje prihvatljiva

  • B. 

   Brzina prenosa postaje neprihvatljiva

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 46. 
  Ako je kapacitet jednog DMC, C=0.25 bita za prenos poruka BSS izvora. Ako se prenos vrsi brzinom R=0.5, tada dobijamo gresku najmanje 11%, sto znaci:
  • A. 

   Da ce najmanje 11% bita biti pogresno dekodovano bez obzira kakav kod za ispravljanje gresaka primenili

  • B. 

   Ce najmanje 11% bita biti pogresno dekodovano ako ne koristimo kod za ispravljanje gresaka

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 47. 
  Povratna sprega ima znacenje kada je:
  • A. 

   R

  • B. 

   R>C

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 48. 
  Upotrebom povratne spege, u slucaju kada je R manje od C:
  • A. 

   Pojednostavljujemo kodovanje, dekodovanje i lakse kontrolisemo gresku

  • B. 

   Ne pomaze kodovanju i dekodovanju samim tim nemamo kontrolu nad greskom

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 49. 
  Sledeci izrazom definisana je verovatnoca greške na izlazu kanala:
  • A. 

   Bez upotrebe povratne sprege

  • B. 

   Sa upotrebom povratne sprege

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 50. 
  Ako je R<C sigurni smo da postoji kod:
  • A. 

   Cija je greska dekodovanja bita Pb po zelji mala

  • B. 

   Cija je greska dekodovanja bita Pb uvek ista

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 51. 
  Šenon je svojim radom „A mathematical theory of communication“ iz 1948 objasnio ako je brzina ispod kapaciteta kanala:
  • A. 

   Povecanje pouzdanosti prenosa se ne moze u potpunosti ostvariti konstrukcijom kompleksniji sistema kodovanja i dekodovanja, bez promene odnos signal/sum

  • B. 

   Povecanje pouzdanosti prenosa se moze u potpunosti ostvariti konstrukcijom kompleksniji sistema kodovanja i dekodovanja, bez potrebe da se menja odnos signal/sum

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 52. 
  Cilj teorije kodovanja je dizajniranje:
  • A. 

   Kodova sto vece brzine i sto manje greske dekodovanja

  • B. 

   Efikasnih zastitnih kodova

  • C. 

   Kodova sto manje brzine da bi se smanjio procenat gresaka i pojednostavilo dekodovanje

  • D. 

   Option 4

 • 53. 
  Kada se jedna kodna reč Zi prenosi po nekom kanalu sa šumovima i na izlazu kanala primi Z’, tada se odgovarajuća greška u prenosu dobija kao:
  • A. 

   Razlika e = Z’ - Zi

  • B. 

   Zbir e = Z’ + Zi

  • C. 

   Razlika e = Zi - Z’

  • D. 

   Option 4

 • 54. 
  Kljucna ideja algebarskog kodovanja je dodavanje:
  • A. 

   Redudansne strukture u skupu kodnih reci tako da se greska moze lako izraziti pomocu operacija koje definisu kolicinu redudanse

  • B. 

   Algebarske strukture u skupu kodnih reci tako da se greska moze lako izraziti pomocu operacija koje definisu tu algebarsku strukturu

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 55. 
  Razlike binarnih sekvenci definisu se preko:
  • A. 

   AND

  • B. 

   XOR

  • C. 

   AND-XOR

  • D. 

   Option 4

 • 56. 
  Rezultat je 11011-01101
  • A. 

   10110

  • B. 

   10001

  • C. 

   01101

  • D. 

   Option 4

 • 57. 
  D-arni blok kod duzine n je:
  • A. 

   Prazan skup vektorskog prostora n-torki GF(D)^n

  • B. 

   Pun podskup vektorskog prostora n-torki GF(D)^n

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 58. 
  Koji od navedenih skupova pripada blok kodu:
  • A. 

   {1000,1011,1010,111}

  • B. 

   {101,010,011}

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 59. 
  Ukoliko kodne reci nisu iste duzine:
  • A. 

   Ne radi se o blok kodu

  • B. 

   Radi se o blok kodu

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 60. 
  Hemingovo rastojanje izmedu dve kodne reci predstavlja:
  • A. 

   Broj pozicija na kojima se razlikuju te dve kodne reci

  • B. 

   Broj pozicija oznacene sa nulom

  • C. 

   Nijedan od odgovora

  • D. 

   Option 4

 • 61. 
  Hemingovo rastojanje izmedu 1010 i 0101:
  • A. 

   6

  • B. 

   4

  • C. 

   0

  • D. 

   Option 4

 • 62. 
  Hemingovo rastojanje izmedu 1010 i 11101:
  • A. 

   3

  • B. 

   Nije definisano

  • C. 

   0

  • D. 

   Option 4

 • 63. 
  Hemingovo rastojanje zadovoljava tri aksioma metrickog rastojanja
  • A. 

   Simetrija

  • B. 

   Geometrija

  • C. 

   Nulto rastojanje

  • D. 

   Nejednakost trougla

  • E. 

   Jednakost trougla

  • F. 

   Jedinicno rastojanje

 • 64. 
  Tezina jedne kodne reci jednaka ja:
  • A. 

   Broju nenultnih pozicija u toj reci

  • B. 

   Broju nultih pozicija u toj reci

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 65. 
  Tezina reci 0001000 je:
  • A. 

   6

  • B. 

   1

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 66. 
  Hemingovo rastojanje dve kodne reci jednako je tezini njihove razlike.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 67. 
  Hemingovo rastojanje dve kodne reci jednako je broju nultih pozicija njihove razlike:
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 68. 
  Tezina kodnih reci je uvek:
  • A. 

   Negativna ili razlicita od nule

  • B. 

   Pozitivna ili jednaka nuli

  • C. 

   Pozitivna ili razlicita od nule

  • D. 

   Option 4

 • 69. 
  Detektovanje greske ekvivalentno je sa detektovanjem ne nulte tezine kodne reci.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 70. 
  Kod dekodovanja minimalnog rastojanja i maksimalne verodostojnosti, minimizacija je ekvivalentna nalazenju najblize kodne reci u odnosu na:
  • A. 

   Primljenu

  • B. 

   Poslatu

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 71. 
  Na osnovu minimalnog rastojanja postoji nacin da se unapred za zadati kod:
  • A. 

   Moze reci koliko gresaka moze detektovati, a koliko ispraviti

  • B. 

   Ne moze reci koliko gresaka moze detektovati, a koliko ispraviti

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 72. 
  Sledeci izraz na slici:
  • A. 

   Potvrduje da je minimalno rastojanje koda C minimalno Hemingovo rastojanje dmin (C) izmedu bilo koje dve iste kodne reci

  • B. 

   Potvrduje da je minimalno rastojanje koda C minimalno Hemingovo rastojanje dmin (C) izmedu bilo koje dve razlicite kodne reci

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 73. 
  Blok kod duzine n i dekodovanjem minimalnog rastojanja, moze za bilo koja dva broja t i s, da ispravi sve oblike nizova gresaka sa ukupno t ili manje gresaka i da detektuje sve oblike nizova gresaka sa t+1,...,t+s gresaka, ako i samo ako je minimalno rastojanje koda striktno:
  • A. 

   Vece od 2t + s

  • B. 

   Manje od 2t + s

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 74. 
  Maksimalni kapacitet ispravljanja gresaka definisan je izrazom:
  • A. 

   (d min (C)+1)/2

  • B. 

   (d min (C)-1)/2

  • C. 

   (d min (C)-1)-1

  • D. 

   Option 4

 • 75. 
  Blok kod sa minimalnim rastojanjem 8, t-3 i s-1:
  • A. 

   Ispravljanje 3 greske i detektovanje 5 greske

  • B. 

   Ispravljanje 3 greske i detektovanje 4 greske

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 76. 
  Da bi blok kod mogao da ispravlja 1 gresku, njegovo minimalno rastojanje mora biti barem :
  • A. 

   2

  • B. 

   1

  • C. 

   3

  • D. 

   Option 4

 • 77. 
  Linearni kodovi predstavljaju jednu od najznacajnijih klasa kodova zbog njihove:
  • A. 

   Jednostavnosti

  • B. 

   Lake implementacije

  • C. 

   Kompleksnosti

  • D. 

   Duzine

 • 78. 
  Linearni kodovi su blok kodovi koji predstavljaju:
  • A. 

   Vektorski prostor

  • B. 

   Generator matrice

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 79. 
  Svaki linearni kod
  • A. 

   Ne sadrzi nula kodnu rec

  • B. 

   Sadrzi nula kodnu rec

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 80. 
  Jedan (n,m) D-arni linearni kod sadrzi Dm razlicitih kodnih reci:
  • A. 

   Ne ukljucujuci i nula kodnu rec

  • B. 

   Ukljucujuci i nula kodnu rec

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 81. 
  Brzina prenosa linearnog (n,m) koda je
  • A. 

   R = m / n

  • B. 

   R = n / m

  • C. 

   R = log n / m

  • D. 

   Option 4

 • 82. 
  Na slici je prikazana generator matrica:
  • A. 

   Sistemske forme

  • B. 

   Nesistemske forme

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 83. 
  Kada (n,m) linearni kod koristi sistematsku formu generator matrice, tada je prvih m simbola od ukupno n simbola kodne reci egzaktno
  • A. 

   Razlicit simbolima poruke

  • B. 

   Jednak simbolima poruke

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 84. 
  Binarna suma bita poruke za poruku 01101 je:
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 85. 
  Binarna suma bita poruke za poruku 00101 je:
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 86. 
  Matrica H dimenzije (n-m) x n je verifikaciona matrica za:
  • A. 

   (n,m) D-arni linearni kod C

  • B. 

   Generator matricu

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 87. 
  Dualni kod dualnog koda C je:
  • A. 

   Kod C

  • B. 

   Generator matrica

  • C. 

   Verifikaciona matrica

  • D. 

   Option 4

 • 88. 
  Generator matrica jednog koda je generator matrica njegovog dualnog koda i obrnuto.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 89. 
  Generator matrica jednog koda je verifikaciona matrica njegovog dualnog koda i obrnuto.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

 • 90. 
  Ako je z kodna rec koja se prenosi, a e greska prilikom prenosa, primljena rec je:
  • A. 

   Z = z + H

  • B. 

   Z = z + e

  • C. 

   Z = z + G

  • D. 

   Option 4

 • 91. 
  Stoga je velicina z x Ht od posebne vaznosti kod dekodovanja i naziva se:
  • A. 

   Sindrom

  • B. 

   Kodovana poruka

  • C. 

   Verifikaciona matrica

  • D. 

   Option 4

 • 92. 
  Opsta procedura dekodovanja primljene poruke je sledeca:
  • A. 

   Izracunati sindrom, Izracunati korektor, Izvrsiti dekodovanje

  • B. 

   Izracunati korektor, Izvrsiti dekodovanje, Izracunati sindrom

  • C. 

   Izvrsiti dekodovanje, Izracunati sindrom, Izracunati korektor

  • D. 

   Option 4

 • 93. 
  Kod linearnih kodova:
  • A. 

   Nije moguce izracunati minimalno rastojanje na osnovu verifikacione matrice

  • B. 

   Moguce je izracunati minimalno rastojanje na osnovu verifikacione matrice

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 94. 
  Verifikaciona matrica binarnog linearnog koda:
  • A. 

   Ima nula kolonu

  • B. 

   Nema nula kolonu

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 95. 
  Binarani Hemingov kod pripada grupi:
  • A. 

   Ciklicnih kodova

  • B. 

   Lineranih kodova

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 96. 
  Da li Hemingov kod moze da ispravi sve oblike vektora gresaka sa ukupno jednom greskom:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 97. 
  Da li Hemingov kod moze da ispravi sve oblike vektora gresaka sa ukupno dve greske:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 98. 
  Verifikaciona matrica kod Hemingovog koda imace uvek nula kolonu i dve iste kolone:
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 99. 
  Kod Hemingovog koda verifikaciona matrica:
  • A. 

   Ima dve iste kolone

  • B. 

   Nema dve iste kolone

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 100. 
  Kod binarnog Hemingovog koda minimalno rastojanje je uvek:
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   Option 4

 • 101. 
  Na slici je prikazana H matrica Hemingovog koda za r= :
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   Option 4

 • 102. 
  Ciklicna permutacija kodne reci kod ciklicnih kodova je:
  • A. 

   Kodna rec

  • B. 

   Sindrom rec

  • C. 

   Generator matrica

  • D. 

   Option 4

 • 103. 
  Ciklicni kodovi su vazna klasa:
  • A. 

   Linearnih kodova

  • B. 

   Konvolucionih kodova

  • C. 

   Interliver kodova

  • D. 

   Nelinearnih kodova

 • 104. 
  Ciklicni kodovi su u pogledu algebarske strukture kompletnije od:
  • A. 

   Verifikacionih prostora

  • B. 

   Vektorskih prostora

  • C. 

   Rasterskih prostora

  • D. 

   Velikih prostora

 • 105. 
  Ciklicni kodovi za svoju reprezentaciju koriste:
  • A. 

   Ciklone

  • B. 

   Polinome

  • C. 

   Ortogonalne matrice

  • D. 

   Option 4

 • 106. 
  Šta je polinomska reprezentacija reci 10001:
  • A. 

   X^4+1

  • B. 

   X^3+X^2

  • C. 

   X^4+0

  • D. 

   X/4+1

 • 107. 
  Ako je z(X) polinom koji odgovara kodnoj reci z ciklicnog koda duzine n, tada svaki polinom p(x),p(x)*z(x) mod (Xn-1) odgovara polinomu cija odgovarajuca kodna rec pripada:
  • A. 

   Drugom ciklicnom kodu (ciklicni pomeraj u levo plus linearne kombinacije)

  • B. 

   Istom ciklicnom kodu (ciklicni pomeraj u levo plus linearne kombinacije)

  • C. 

   Istom ciklicnom kodu (ciklicni pomeraj u desno plus linearne kombinacije)

  • D. 

   Option 4

 • 108. 
  Generator ciklicnog koda duzine n je faktor polinoma:
  • A. 

   X^n-1

  • B. 

   X^n+1

  • C. 

   X^n-2

  • D. 

   Option 4

 • 109. 
  Kod Ciklicnih kodova:
  • A. 

   Nula kodna rec se koduje u nula kodnu rec

  • B. 

   Nula kodna rec se nekoduje u nula kodnu rec

  • C. 

   Nula kodna rec se koduje jedinice kodnu rec

  • D. 

   Option 4

 • 110. 
  Sindrom kodna reč zavisi samo od greske, a ne i od emitovane kodne reci:
  • A. 

   Ovo važi kod cikličnih kodova

  • B. 

   Ovo važi kod konvolucionih kodova

  • C. 

   Ovo važi kod šifarskih kodova

  • D. 

   Option 4

 • 111. 
  U procesu dekodovanja kod ciklicnih kodova prvo izracunavamo:
  • A. 

   Korektor

  • B. 

   Sindrom

  • C. 

   Lektor

  • D. 

   Generatorm matricu

  • E. 

   Hemingovu matricu

 • 112. 
  [quot,remd] = gfdeconv(b,a,p), navedena funkcija iz matlab-a, predstavlja funkciju za:
  • A. 

   Deljenje dva polinoma

  • B. 

   Deljenje tri polinoma

  • C. 

   Deljenje četri polinoma

  • D. 

   Deljenje jednog polinoma

 • 113. 
  Na slici je prikazan proces kodovanja:
  • A. 

   Ciklicnim kodom

  • B. 

   Linearnim kodom

  • C. 

   Konvolucionim kodom

  • D. 

   Turbo kodom

 • 114. 
  Kod konvolucionog koda svaki simbol poruke se koduje u:
  • A. 

   Dva simbola

  • B. 

   Tri simbola

  • C. 

   Jedan simbol

  • D. 

   Dva polinoma

 • 115. 
  Brzina konvolucionog koda je:
  • A. 

   1 / 6

  • B. 

   1 / 2

  • C. 

   1 / 4

  • D. 

   Option 4

 • 116. 
  Kod konvolucionih kodova bilo koja linearna kombinacija kodnih reci je :
  • A. 

   Polinom

  • B. 

   Kodna rec

  • C. 

   Konvolucija

  • D. 

   Option 4

 • 117. 
  Kod konvolucionih kodova krace kodne reci se izjednacavaju prema duzoj:
  • A. 

   Dodavanjem jednica

  • B. 

   Dodavanjem nula

  • C. 

   Dodavanjem nula i jedinica

  • D. 

   Option 4

 • 118. 
  Konvolucioni koder je masina stanja (state machine). Rad takvih sistema je odreden:
  • A. 

   Dijagramom stanja

  • B. 

   Polinomom stanja

  • C. 

   Polinomnom konvoluciom

  • D. 

   Option 4

 • 119. 
  Graf ciji su cvorovi sva moguca unutrasnja stanja kodera konvolucionog koda je:
  • A. 

   Dijagram stanja kodera

  • B. 

   Konvolucija unutrasnjeg stanja

  • C. 

   Trigram stanja kodera

  • D. 

   Option 4

 • 120. 
  Na slici je prikazan dijagram:
  • A. 

   Stanja Hemingovog algoritam

  • B. 

   Stanja Ciklicnog koda

  • C. 

   Stanja konvolucionog koda

  • D. 

   Option 4

 • 121. 
  Resetka dimenzije m konvolucionog koda (n,k,r) predstavljaju:
  • A. 

   Putanje u dijagramu stanja iste duzine razvijene u vremenu

  • B. 

   Putanje u dijagramu stanja razlicite duzine razvijene u vremenu

  • C. 

   Putanje u dijagramu stanja iste duzine razvijene u prostoru

  • D. 

   Putanje u dijagramu stanja iste duzine razvijene u vremenu i prostoru

 • 122. 
  Dekodovanje kodne reci sa minimalnim brojem gresaka kod konvolucionog koda je:
  • A. 

   Najpogodnija putanja se definise kao putanja sa minimalnim Senonovim rastojanjem u odnosu na poruku koja se dekoduje

  • B. 

   Najpogodnija putanja se definise kao putanja sa minimalnim Hemingovim rastojanjem u odnosu na poruku koja se dekoduje

  • C. 

   Najpogodnija putanja se definise kao putanja sa minimalnim Hemingovim rastojanjem u odnosu na poruku koja se koduje

  • D. 

   Option 4

 • 123. 
  Viterbijev algoritam predstavlja:
  • A. 

   Nalazenje najblize putanje koja se moze obaviti dinamickim programiranjem

  • B. 

   Nalazenje najduze putanje koja se moze dinamicki programirati

  • C. 

   Nalazenje najblize putanje koja se moze obaviti dinamickim dekodiranjem

  • D. 

   Nalazenje najblize putanje koja se moze obaviti dinamickim reprogramiranjem

 • 124. 
  Viterbijev algoritam dekoduje jedan za drugim blokove kodnih reci:
  • A. 

   Pamteci u svakom koraku samo lokalno optimalna resenja

  • B. 

   Pamteci u svakom koraku samo globalno moguca resenja

  • C. 

   Pamteci u svakom koraku samo lokalno neoptimalna resenja

  • D. 

   Option 4

 • 125. 
  Korisno za Viterbijev algoritam, je svojstvo da je broj najboljih putanja za svaki vremenski korak:
  • A. 

   Uvek veci ili razlicit od broja stanja kodera

  • B. 

   Uvek manji ili jednak broju stanja kodera

  • C. 

   Uvek manji ili jednak broju stanja dekodera

  • D. 

   Option 4

 • 126. 
  Viterbijev algoritam:
  • A. 

   Linearne kompleksnosti

  • B. 

   Eksponencijalne kompleksnosti

  • C. 

   Nelinearne kompleksnosti

  • D. 

   Option 4

 • 127. 
  Na slici je prikazan proces dekodovanja sa:
  • A. 

   Viterbi algoritmom

  • B. 

   Biterbi algoritmom

  • C. 

   Viterbi algoritmom sa mreznom strukturom

  • D. 

   Option 4

 • 128. 
  Na slici plava linija predstavlja:
  • A. 

   Dekodovanu poruku

  • B. 

   Kodovanu poruku

  • C. 

   Programiranu poruku

  • D. 

   Kompresovanu poruku

 • 129. 
  Minimalna tezina jednog konvolucionog koda jednaka je:
  • A. 

   Minimalnom broju nultih simbola na putanji koja polazi i zavrsava se u nenultnom stanju

  • B. 

   Minimalnom broju nenultnih simbola na putanji koja polazi i zavrsava se u nultom stanju

  • C. 

   Minimalnom broju nenultnih simbola na putanji koja nepolazi i nezavrsava se u nultom stanju

  • D. 

   Minimalnom broju nenultnih simbola na putanji koja polazi i nezavrsava se u nultom stanju

 • 130. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Digitalni komunikacioni sistem

  • B. 

   Digitalni konvolucioni koder da modulatorom

  • C. 

   Analogni komunikacioni sistem

  • D. 

   Option 4

 • 131. 
  ARQ:
  • A. 

   Automatsko izdavanje zahteva za slanje nove poruke

  • B. 

   Automatsko izdavanje zahteva za ponavljanjem poruke

  • C. 

   Automatsko izdavanje zahteva za kraj komunikacije

  • D. 

   Option 4

 • 132. 
  FEC
  • A. 

   Dekodovanje primljene sekvence kao najblize kodne reci

  • B. 

   Automatsko izdavanje zahteva za slanje nove poruke

  • C. 

   Dekodovanje primljene sekvence kao najdalje kodne reci

  • D. 

   Automatsko izdavanje zahteva za slanje stare poruke

 • 133. 
  Kada se dogode detekcije greske, salje se zahtev za ponavljanjem poruke.
  • A. 

   FEC

  • B. 

   ARQ

  • C. 

   AQR

  • D. 

   QRC

 • 134. 
  ARQ:
  • A. 

   Snizava brzinu prenosa

  • B. 

   Povecava brzinu prenosa

  • C. 

   Ne menja brzinu prenosa

  • D. 

   Option 4

 • 135. 
  Koja tvrdnja je istinita?
  • A. 

   FEC je daleko jednostavnije dekodovanje u poredenju sa ARQ

  • B. 

   ARQ je daleko jednostavnije dekodovanje u poredjenju sa FEC

  • C. 

   HARQ je daleko jednostavnije dekodovanje u poredjenju sa ARQ

  • D. 

   ARQI je daleko jednostavnije dekodovanje u poredjenju sa FEC

 • 136. 
  Koja tvrdnja je istinita?
  • A. 

   ARQ zahteva dodatni povratni kanal, koji zavisno od primene i scenarija komuniciranja nije uvek na raspolaganju

  • B. 

   ARQ ne zahteva dodatni povratni kanal, koji zavisno od primene i scenarija komuniciranja je uvek na raspolaganju

  • C. 

   FEC zahteva dodatni povratni kanal, koji zavisno od primene i scenarija komuniciranja nije uvek na raspolaganju

  • D. 

   Option 4

 • 137. 
  Postoje dva tipa ARQ:
  • A. 

   Stani i cekaj

  • B. 

   Stani i idi

  • C. 

   Prekidani

  • D. 

   Neprekidan

 • 138. 
  Kod ARQ, NAK predstavlja:
  • A. 

   Negativnu potvrdu

  • B. 

   Pozitivnu potvrdu

  • C. 

   Lažnu potvrdu

  • D. 

   FAC potvrdu

  • E. 

   HMAC potvrdu

 • 139. 
  Selektivni ARQ:
  • A. 

   Prenosi ponovo sve kodne reci

  • B. 

   Prenosi ponovo samo kodne reci koje sadrze gresku

  • C. 

   Prenosi ponovo samo sindrom reci koje sadrze gresku

  • D. 

   Prenosi ponovo pojedine kodne reci

 • 140. 
  RS kodovi pogodni su za ispravljanje:
  • A. 

   Koncentrisanih, paketnih gresaka

  • B. 

   Nekoncentrisanih, pojedinacnih gresaka

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 141. 
  Moze se reci da konvolucioni kodovi:
  • A. 

   Daju bolje rezultate od blok kodova

  • B. 

   Daju losiji rezultat od blok kodova

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 142. 
  Hibridni ARQ:
  • A. 

   Detektuje i ispravlja gresku

  • B. 

   Detektuje ali ne ispravlja gresku

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 143. 
  Nacin za korigovanje paketskih gresaka je:
  • A. 

   Interliving

  • B. 

   Interdivide

  • C. 

   Intermove

  • D. 

   Option 4

 • 144. 
  Dva tipa interlivinga su:
  • A. 

   Blok interliving

  • B. 

   Konvolucioni interliving

  • C. 

   FEC interliving

  • D. 

   Option4

 • 145. 
  Posle interlivera, na prijemu se:
  • A. 

   Kodne reci deinterlivinguju pre dekodovanja

  • B. 

   Kodne reci interlivinguju pre dekodovanja

  • C. 

   Kodne reci interlivinguju pre kodovanja

  • D. 

   Option 4

 • 146. 
  Na prijemu kodne reci se:
  • A. 

   Deinterlivinguju pre dekodovanja

  • B. 

   Interlivinguju pre dekodovanja

  • C. 

   Interlivinguju pre kodovanja

  • D. 

   Option 4

 • 147. 
  Konkatenacija je:
  • A. 

   Kombinovanje dva ili vise kodova za ispravljanje gresaka

  • B. 

   Kombinovanje dve kodne reci ili vise kodnih reci zbog boljeg interlivinga

  • C. 

   Kovolucija dva ili vise kodova za ispravljanje gresaka

  • D. 

   Kombinovanje tri kodne reci ili vise kodnih reci zbog boljeg interlivinga

 • 148. 
  CIRC koder koristi:
  • A. 

   Dva nivoa interlivinga i dva konkatenirana Rid Solomonova koda

  • B. 

   Tri nivoa interlivinga i dva konkatenirana Rid Solomonova koda

  • C. 

   Tri nivoa interlivinga i tri konkatenirana Rid Solomonova koda

  • D. 

   Option 4

 • 149. 
  Cilj kriptografije je :
  • A. 

   Kodovanje poruka u cilju obezbedjenja tacnosti

  • B. 

   Kodovanje poruka u cilju obezbedjenja tajnosti i autenticnosti

  • C. 

   Kodovanje poruka u cilju efikasnijeg prenosa

  • D. 

   Kodovanje poruka u cilju obezbedjenja integriteta poruke

 • 150. 
  Proces dešifrovanja je:
  • A. 

   Deterministićki

  • B. 

   Nedeteriministički

  • C. 

   Linearan, ukoliko se koristi pravi ključ

  • D. 

   Option 4

 • 151. 
  Sifrat C je jednoznacno odrden ako se zna:
  • A. 

   M i K

  • B. 

   C i K

  • C. 

   C i M

  • D. 

   Option 4

 • 152. 
  Kriptoanaliticar ima za cilj da:
  • A. 

   Razvije metod za razbijanje sifre

  • B. 

   Razvije metod za tajno pisanje

  • C. 

   Obezbedi siguran prenos poruke

  • D. 

   Option 4

 • 153. 
  Autorizovani korisnici:
  • A. 

   Znaju kljuc K

  • B. 

   Ne znaju kljuc K

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 154. 
  Sifrat može biti svima dostupan, ali
  • A. 

   Kriptološki ključ nije svima poznat

  • B. 

   Kriptološki ključ može da se izračuna iz šifrata

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 155. 
  Sistem je perfektan ukoliko je uzajamna informacija izmedu siftata i poruke:
  • A. 

   Jednaka nuli

  • B. 

   Razlicita od nule

  • C. 

   Jednaka jedinici

  • D. 

   Option 4

 • 156. 
  I(C;M) = 0; oznacava da je:
  • A. 

   Sifarski sistem jednoznacan

  • B. 

   Sifarski sistem perfektan

  • C. 

   Sifarski sistem diskretan

  • D. 

   Option 4

 • 157. 
  Kod perfektnog sifarskog sistema:
  • A. 

   Broj mogucih kljuceva je jednak broju poruka

  • B. 

   Broj mogucih poruka je jednak broju sifrata

  • C. 

   Broj mogucih kljuceva je jednak broju šifrata

  • D. 

   Option 4

 • 158. 
  Kod One-Time-Pad za kljuc se koristi slucajni binarni niz:
  • A. 

   Cija je duzina jednaka duzini poruke

  • B. 

   Cija je duzina duplo veca od poruke

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 159. 
  Kod One-Time-Pad:
  • A. 

   Isti kljuc se sme koristiti samo dva puta

  • B. 

   Isti kljuc se sme koristiti samo jednom

  • C. 

   Isti kljuc se uvek koristi zbog jednoznacnosti

  • D. 

   Option 4

 • 160. 
  Ukoliko koristimo isti kljuc kod One-Time-Pad:
  • A. 

   Kompromitujemo poruku

  • B. 

   Olaksavamo razmenu kljuca

  • C. 

   Jacamo kriptografski system

  • D. 

   Option 4

 • 161. 
  Kod perfektne sifre:
  • A. 

   Postoji kljuc koji preslikava svaku poruku u svaki sifrat sa nejednakom verovatnocom

  • B. 

   Postoji kljuc koji preslikava svaku poruku u svaki sifrat sa jednakom verovatnocom

  • C. 

   Nepostoji kljuc koji preslikava svaku poruku u svaki sifrat sa jednakom verovatnocom

  • D. 

   Option 4

 • 162. 
  Tacka jedinstvenosti je najmanja kolicina sifrata kojom mora raspolagati kriptoanaliticar:
  • A. 

   Da bi mogao da odredi kljuc K jednoznacno

  • B. 

   Da bi mogao da odredi sifrat C jednoznacno

  • C. 

   Da bi mogao da odredi poruku M jednoznacno

  • D. 

   Option 4

 • 163. 
  Najmanja kolicina sifrata koja omogucava da sistem bude razbijen naziva se:
  • A. 

   Tacka jedinstvenosti

  • B. 

   Kriticna tacka šifre

  • C. 

   Tacka nejedinstvenosti

  • D. 

   Tacka podudarnosti

 • 164. 
  Kolika je tacka jedinstvenosti kriptosistema kojim se sifruju poruke iz alfabeta od 96 znakova, pri cemu je entropija poruka 3 bita/po znaku, dok je entropija kljuca 33 bita.
  • A. 

   9.9

  • B. 

   9.2

  • C. 

   58

  • D. 

   Option 4

 • 165. 
  Kolika je ztacka jedinstvenosti kriptosistema kojim se sifruju binarne pruke, redundanse 25%, dok su kljucevi duzine 16 bita i uniformno su raspodeljeni.
  • A. 

   74

  • B. 

   89

  • C. 

   64

  • D. 

   Option 4

 • 166. 
  Autentifikacija obezbedjuje mehanizam kojim se mozemo uveriti da je
  • A. 

   Primljena poruka poslata od autorizovane osobe

  • B. 

   Primljena poruka poslata od neautorizovane osobe

  • C. 

   Da nije pokusan napad na poruku od strane kriptoanaliticara

  • D. 

   Option 4