รอบรู้ 279 บุคคลสำคัญ สงกรานต์ เด่นสอบ 2557

23

Settings
Please wait...
รอบรู้ 279 บุคคลสำคัญ สงกรานต์ เด่นสอบ 2557

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 259  บุคคลสำคัญ สงกรานต์ เด่นสอบ 2557 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  นางสงกรานต์ 2557 ชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   โคราคะเทวี

  • B. 

   โครคะเทวี

  • C. 

   โคเทวี

  • D. 

   ราคะโคเทวี

 • 2. 
  7 วันแห่งความสุขและความปลอดภัย  2557 คือวันใด
  • A. 

   10-16 เมย 2557

  • B. 

   11-17 เมย 2557

  • C. 

   12-18 เมย 2557

  • D. 

   13-19 เมย 2557

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนางสงกรานต์ 2557
  • A. 

   รงพาหุรัดทัดดอกปีบ

  • B. 

   ภักษาหารน้ำมัน

  • C. 

   อาภรณ์แก้วมุกดาหาร

  • D. 

   พระหัตถ์ขวา ทรงพระขรรค์ เสด็จยืนมาเหนือหลังพยัคฆะเป็นพาหนะ

 • 4. 
  จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดใน 7 วันอันตรายวันแรก คือ
  • A. 

   เชียงราย

  • B. 

   เชียงใหม่

  • C. 

   แพร่

  • D. 

   นครราชสีมา

 • 5. 
  พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินหมายถึงรัชกาลที่
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 6. 
  ประธาน ปปช. คือใคร
  • A. 

   นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

  • B. 

   ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์

  • C. 

   นางผาณิต นิติฑัณฑ์ประภาส

  • D. 

   นายดิเรก อิงคนินันท์

 • 7. 
  สว.มีกี่คน
  • A. 

   150

  • B. 

   151

  • C. 

   73

  • D. 

   77

 • 8. 
  รักษาการ ประธานวุฒิสภา คือใคร
  • A. 

   นายนิคม ไวยรัชพานิช

  • B. 

   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

  • C. 

   นายศุภชัย สมเจริญ

  • D. 

   นางศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

 • 9. 
  บุคคลในข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   นายอภิชาติ จีระวุฒิ

  • B. 

   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

  • C. 

   นายทศพร ศิริสัมพันธ์

  • D. 

   นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

 • 10. 
   ใครคือเลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบัน
  • A. 

   นางองค์กร อมรศิรินันท์

  • B. 

   นายอำนาจ สุนทรธรรม

  • C. 

   นายไพฑูรย์ สินลารัตน์

  • D. 

   นายพลสัณฑ์ โพธิ์ศรีทอง

 • 11. 
   บุคคลท่านใด ไม่อยู่ในองค์กรอิสระ
  • A. 

   นางผาณิต นิติฑัณฑ์ประภาส

  • B. 

   นายดิเรก อิงคนินันท์

  • C. 

   นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

  • D. 

   ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์

 • 12. 
  ประธาน กพฐ. คือใคร
  • A. 

   นายอภิชาติ จีระวุฒิ

  • B. 

   นายไพฑูรย์ สินลารัตน์

  • C. 

   นายสุรัฐ ศิลปะอนันท์

  • D. 

   นายพลสัณฑ์ โพธิ์ศรีทอง

 • 13. 
  ตำแหน่งใดที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้เป็นประธาน
  • A. 

   ก.ต.ป.น.

  • B. 

   คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

  • C. 

   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

  • D. 

   ประธาน ก.พ.ท.

 • 14. 
  เลขาธิการอาเซียนเป็นคนชาติใด
  • A. 

   พม่า

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   ไทย

  • D. 

   กัมพูชา

 • 15. 
  ประธานยูเนสโกคือใคร
  • A. 

   นายบัน คีมูล

  • B. 

   นางอิรินา โบโกวา

  • C. 

   นางอิรินา โกโบวา

  • D. 

   นางเซรีน่า โบโกวา

 • 16. 
  ทศวรรษแห่งการอ่าน หมายถึงข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2552-2561

  • B. 

   ปีการศึกษา 2551 - 2561

  • C. 

   พ.ศ.2551 - 2561

  • D. 

   ปีการศึกษา 2552 - 2561

 • 17. 
  วันรักการอ่าน หมายถึงวันใด
  • A. 

   1 เมษายน

  • B. 

   2 เษายน

  • C. 

   3 เมษายน

  • D. 

   4 เมษายน

 • 18. 
  ปี 2557 ตรงกับปีนักษัตรใด
  • A. 

   มะโรง

  • B. 

   มะเส็ง

  • C. 

   มะเมีย

  • D. 

   มะแม

 • 19. 
  " ถนนข้าวเหนียว " หมายถึงงานสงกรานต์ของจังหวัดใด
  • A. 

   โคราช

  • B. 

   ขอนแก่น

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   กทม.

 • 20. 
  ุ6 เมษายน 2557 กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุกี่ปี 
  • A. 

   230

  • B. 

   231

  • C. 

   232

  • D. 

   233

 • 21. 
  ปี 2557 กระทรวงศึกษาธิการมีอายุ 122 ปีในวันใด
  • A. 

   1 เมษายน

  • B. 

   2 เมษายน

  • C. 

   3 เมษายน

  • D. 

   4 เมษายน

 • 22. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนแรกคือใคร
  • A. 

   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

  • B. 

   เจ้าพระยาภาสกรวงศ์

  • C. 

   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

  • D. 

   พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 • 23. 
  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ปีใดเป็น " ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา " 
  • A. 

   2555

  • B. 

   2556

  • C. 

   2557

  • D. 

   2558