Steinquiz

52 Questions

Settings
Please wait...
Steinquiz

Tar ikke ansvar for feil :) Lagd av Sy


Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   Amfibolitt

  • B. 

   Andesitt

  • C. 

   Gabbro

  • D. 

   Magnetitt

 • 2. 
  • A. 

   Gabbro

  • B. 

   Anortositt

  • C. 

   Monzonitt

  • D. 

   Kalifeltspat

 • 3. 
  • A. 

   Andesitt

  • B. 

   Gabbro

  • C. 

   Basalt

  • D. 

   Dioritt

 • 4. 
  • A. 

   Gabbro

  • B. 

   Anortositt

  • C. 

   Basalt

  • D. 

   Andesitt

 • 5. 
  • A. 

   Muskovitt

  • B. 

   Kloritt

  • C. 

   Amfibol

  • D. 

   Biotitt

 • 6. 
  • A. 

   Breksje

  • B. 

   Dioritt

  • C. 

   Basalt

  • D. 

   Konglomerat

 • 7. 
  • A. 

   Andesitt

  • B. 

   Dioritt

  • C. 

   Anorthositt

  • D. 

   Breksje

 • 8. 
  • A. 

   Dolomitt

  • B. 

   Marmor

  • C. 

   Kalsitt/kalkspat

  • D. 

   Kvartsitt

 • 9. 
  Riper glass
  • A. 

   Olivin

  • B. 

   Grønnstein

  • C. 

   Dolomitt

  • D. 

   Epidot

 • 10. 
  • A. 

   Leirskifer

  • B. 

   Klorittskifer

  • C. 

   Amfibolitt

  • D. 

   Fyllitt

 • 11. 
  • A. 

   Amfibolitt

  • B. 

   Klorittskifer

  • C. 

   Gabbro

  • D. 

   Fyllitt

 • 12. 
  • A. 

   Amfibolitt

  • B. 

   Anortositt

  • C. 

   Gabbro

  • D. 

   Basalt

 • 13. 
  Lett
  • A. 

   Bergkrystall

  • B. 

   Steinsalt

  • C. 

   Gips

  • D. 

   Kvarts

 • 14. 
  • A. 

   Peridotitt

  • B. 

   Klorittskifer

  • C. 

   Andesitt

  • D. 

   Glimmerskifer

 • 15. 
  • A. 

   Foliasjon

  • B. 

   Granitt

  • C. 

   Kvartsitt

  • D. 

   Gneis

 • 16. 
  • A. 

   Glimmerskifer

  • B. 

   Pyroksen

  • C. 

   Amfibol

  • D. 

   Granat

 • 17. 
  • A. 

   Syenitt

  • B. 

   Granitt

  • C. 

   Granodioritt

  • D. 

   Monzonitt

 • 18. 
  • A. 

   Granodioritt

  • B. 

   Syenitt

  • C. 

   Granitt

  • D. 

   Marmor

 • 19. 
  • A. 

   Peridotitt

  • B. 

   Amfibolitt

  • C. 

   Grønnstein

  • D. 

   Olivin

 • 20. 
  Tung, rødbrun strek
  • A. 

   Magnetitt

  • B. 

   Gabbro

  • C. 

   Fyllitt

  • D. 

   Hematitt

 • 21. 
  • A. 

   Hornfels

  • B. 

   Fyllitt

  • C. 

   Sandstein

  • D. 

   Obsidian

 • 22. 
  • A. 

   Plagioklas

  • B. 

   Kalifelspat

  • C. 

   Anortositt

  • D. 

   Marmor

 • 23. 
  Riper negl men ikke glass
  • A. 

   Steinsalt

  • B. 

   Dolomitt

  • C. 

   Kalkspat/kalsitt

  • D. 

   Gips

 • 24. 
  "Såpeoverflate"
  • A. 

   Kleberstein

  • B. 

   Talk

  • C. 

   Kalifelspat

  • D. 

   Svovelkis

 • 25. 
  En eller annen pikk tok vekk de små flakene.
  • A. 

   Klorittskifer

  • B. 

   Biotitt

  • C. 

   Sepentinitt

  • D. 

   Kloritt

 • 26. 
  Ripes av kniv
  • A. 

   Kloritt

  • B. 

   Klorittskifer

  • C. 

   Serpentitt

  • D. 

   Grønnstein

 • 27. 
  • A. 

   Breksje

  • B. 

   Sandstein

  • C. 

   Kongloremat

  • D. 

   Granat

 • 28. 
  Riper glass
  • A. 

   Marmor

  • B. 

   Kvartsitt

  • C. 

   Dolomitt

  • D. 

   Kvarts

 • 29. 
  Riper glass
  • A. 

   Kvarts

  • B. 

   Steinsalt

  • C. 

   Gips

  • D. 

   Dolomitt

 • 30. 
  Riper glass
  • A. 

   Kvartsitt

  • B. 

   Kvarts

  • C. 

   Marmor

  • D. 

   Dolomitt

 • 31. 
  • A. 

   Fyllitt

  • B. 

   Leirskifer

  • C. 

   Amfibolitt

  • D. 

   Basalt

 • 32. 
    Dat magnet. Riper glass
  • A. 

   Magnetkis

  • B. 

   Hematitt

  • C. 

   Magnetitt

  • D. 

   Gabbro

 • 33. 
  Riper ikke glass, men riper fingernegl. Svart strek, magnetisk
  • A. 

   Magnetitt

  • B. 

   Basalt

  • C. 

   Magnetkis

  • D. 

   Peridotitt

 • 34. 
  Bløt
  • A. 

   Kalkspat/Kalsitt

  • B. 

   Kvarts

  • C. 

   Kvartsitt

  • D. 

   Marmor

 • 35. 
  • A. 

   Monzonitt

  • B. 

   Granitt

  • C. 

   Granodioritt

  • D. 

   Dioritt

 • 36. 
  • A. 

   Biotitt

  • B. 

   Muskovitt

  • C. 

   Kloritt

  • D. 

   Kvarts

 • 37. 
  • A. 

   Amfibol

  • B. 

   Pyroksen

  • C. 

   Obsidian

  • D. 

   Balsitt

 • 38. 
  • A. 

   Jade

  • B. 

   Peridotitt

  • C. 

   Grønnstein

  • D. 

   Olivin

 • 39. 
  Sandig overflate
  • A. 

   Olivin

  • B. 

   Peridotitt

  • C. 

   Grønnstein

  • D. 

   Epidot

 • 40. 
  • A. 

   Klorittskifer

  • B. 

   Peridotitt

  • C. 

   Serpentinitt

  • D. 

   Grønnstein

 • 41. 
  • A. 

   Amfibol

  • B. 

   Obsidian

  • C. 

   Pyroksen

  • D. 

   Epidot

 • 42. 
  • A. 

   Granitt

  • B. 

   Plagioklas

  • C. 

   Kalifeltspat

  • D. 

   Syenitt

 • 43. 
  • A. 

   Sandstein

  • B. 

   Anortositt

  • C. 

   Dolomitt

  • D. 

   Rhyolitt

 • 44. 
  • A. 

   Gabbro

  • B. 

   Rombeporfyr

  • C. 

   Peridotitt

  • D. 

   Dioritt

 • 45. 
  Ru overflate
  • A. 

   Sandstein

  • B. 

   Leirskifer

  • C. 

   Fyllitt

  • D. 

   Amfibolitt

 • 46. 
  • A. 

   Jade

  • B. 

   Serpentinitt

  • C. 

   Olivin

  • D. 

   Serpentin

 • 47. 
  Voksaktig overflate
  • A. 

   Grønnstein

  • B. 

   Serpentinitt

  • C. 

   Peridotitt

  • D. 

   Serpentin

 • 48. 
  • A. 

   Sparagmitt

  • B. 

   Konglomerat

  • C. 

   Breksje

  • D. 

   Amfibolitt

 • 49. 
  smaker salt
  • A. 

   Gips

  • B. 

   Kalsitt

  • C. 

   Kvarts

  • D. 

   Halitt

 • 50. 
  Riper glass
  • A. 

   Gullmalm

  • B. 

   Muskovitt

  • C. 

   Svovelkis

  • D. 

   Glimmerskifer

 • 51. 
  • A. 

   Granitt

  • B. 

   Granodioritt

  • C. 

   Dioritt

  • D. 

   Syenitt

 • 52. 
  • A. 

   Anortositt

  • B. 

   Talk

  • C. 

   Dolomitt

  • D. 

   Kleberstein