รอบรู้ ชุด 278 ร่าง หลักสูตรแกนกลาง ใหม่ ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.

22 | Total Attempts: 2147

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 278 ร่าง หลักสูตรแกนกลาง ใหม่ ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 258 ร่าง หลักสูตรแกนกลาง ใหม่ ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ร่างหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีวิสัยทัศน์ว่าอย่างไร
  • A. 

   ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้ความรู้ ข้อมูล ทักษะการคิดในการเรียนรู้ ก้าวทันโลก พัฒนาตน อาชีพ และสังคม บนพื้นฐานจิตสำนึกพอเพียง ความสุจริตและคุณธรรม

  • B. 

   นักเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้ความรู้ ข้อมูล ทักษะการคิดในการเรียนรู้ ก้าวทันโลก พัฒนาตน อาชีพ และสังคม บนพื้นฐานจิตสำนึกพอเพียง ความสุจริตและคุณธรรม

  • C. 

   ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้ข้อมูล ความรู้ ทักษะการคิดในการเรียนรู้ ก้าวทันโลก พัฒนาตน อาชีพ และสังคม บนพื้นฐานจิตสำนึกพอเพียง ความสุจริตและคุณธรรม

  • D. 

   นักเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้ข้อมูล ความรู้ ทักษะการคิดในการเรียนรู้ ก้าวทันโลก พัฒนาตน อาชีพ และสังคม บนพื้นฐานจิตสำนึกพอเพียง ความสุจริตและคุณธรรม

 • 2. 
  หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีกี่ค่านิยมและเจตคติ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมและเจตคติในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557
  • A. 

   ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  • B. 

   ซื่อตรงสุจริต

  • C. 

   สำนึกประชาธิปไตย

  • D. 

   เสียสละ

 • 4. 
  ทักษะแกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีกี่ทักษะ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ทักษะแกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 
  • A. 

   การเรียนรู้ตลอดชีวิต การดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่

  • B. 

   การคิดแก้ปัญหา การเจริญปัญญา

  • C. 

   การจัดการ ความรับผิดชอบ การบริหารความขัดแย้ง ทักษะ ประชาธิปไตย

  • D. 

   การสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 6. 
   ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีกี่ประสบการณ์
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 7. 
  ประสบการณืการเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การอ่าน

  • B. 

   โครงงานบูรณาการ

  • C. 

   สารสนเทศ

  • D. 

   คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และจิตสำนึกพอเพียง

 • 8. 
   กลุ่มความรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีกี่กลุ่ม
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557
  • A. 

   ภาษาและวรรณกรรม

  • B. 

   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

  • C. 

   สังคมศึกษา ศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม

  • D. 

   ไทย อาเซียน ภูมิภาคและโลก

 • 10. 
  สิ่งใดที่หายไปจากหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   สมรรถนะ

  • C. 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • D. 

   หลักการ

 • 11. 
  โรงเรียนนำร่องใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีกี่โรงเรียน
  • A. 

   99

  • B. 

   100

  • C. 

   101

  • D. 

   109

 • 12. 
   กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

  • D. 

   ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 • 14. 
   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน ก.ค.ศ. อยู่ที่จังหวัดใด
  • A. 

   พิษณุโลก

  • B. 

   นครราชสีมา

  • C. 

   กรุงเทพมหานคร

  • D. 

   ตรัง

 • 15. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน ก.ค.ศ.  เป็นผอ.เขตที่ใด
  • A. 

   สพม.1

  • B. 

   สพม.2

  • C. 

   สพม.3

  • D. 

   สพม.4

 • 17. 
  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 คน
  • A. 

   นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร

  • B. 

   นายอานนท์ สุขภาคกิจ

  • C. 

   ายบุญรักษ์ ยอดเพชร

  • D. 

   นายรัตน์ชัย ศรสุวรรณ

 • 18. 
   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   นายอานนท์ สุขภาคกิจ

  • B. 

   นายรัตน์ชัย ศรสุวรรณ

  • C. 

   นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร

  • D. 

   นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

 • 19. 
   ข้อใด ไม่ใช่ ผู้แทนข้าราชการครู สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   นายกิติศักดิ์ บุญดาว

  • B. 

   นางสุนทรีย์ ทองอินทร์

  • C. 

   นายสงกรานต์ จันทร์น้อย

  • D. 

   นายออน กาจกระโทก

 • 20. 
  ผู้แทนข้าราชการครู สังกัด สพม. ใน ก.ค.ศ. คือใคร
  • A. 

   นายสงกรานต์ จันทร์น้อย

  • B. 

   นายกิติศักดิ์ บุญดาว

  • C. 

   นางสุนทรีย์ ทองอินทร์

  • D. 

   นายออน กาจกระโทก

 • 21. 
  การศึกษาในทศวรรษที่สอง ตรงกับ พ.ศ.ใด
  • A. 

   2552-2561

  • B. 

   2552-2562

  • C. 

   2551-2560

  • D. 

   2551-2561

 • 22. 
  การศึกษาในทศวรรษที่สองเกี่ยวข้องกับทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   โอกาส

  • C. 

   การมีส่วนร่วม

  • D. 

   การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนรู้

Back to Top Back to top