รอบรู้ ชุด 278 ร่าง หลักสูตรแกนกลาง ใหม่ ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.

22

Settings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 278 ร่าง หลักสูตรแกนกลาง ใหม่ ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 258 ร่าง หลักสูตรแกนกลาง ใหม่ ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ร่างหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีวิสัยทัศน์ว่าอย่างไร
  • A. 

   ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้ความรู้ ข้อมูล ทักษะการคิดในการเรียนรู้ ก้าวทันโลก พัฒนาตน อาชีพ และสังคม บนพื้นฐานจิตสำนึกพอเพียง ความสุจริตและคุณธรรม

  • B. 

   นักเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้ความรู้ ข้อมูล ทักษะการคิดในการเรียนรู้ ก้าวทันโลก พัฒนาตน อาชีพ และสังคม บนพื้นฐานจิตสำนึกพอเพียง ความสุจริตและคุณธรรม

  • C. 

   ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้ข้อมูล ความรู้ ทักษะการคิดในการเรียนรู้ ก้าวทันโลก พัฒนาตน อาชีพ และสังคม บนพื้นฐานจิตสำนึกพอเพียง ความสุจริตและคุณธรรม

  • D. 

   นักเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้ข้อมูล ความรู้ ทักษะการคิดในการเรียนรู้ ก้าวทันโลก พัฒนาตน อาชีพ และสังคม บนพื้นฐานจิตสำนึกพอเพียง ความสุจริตและคุณธรรม

 • 2. 
  หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีกี่ค่านิยมและเจตคติ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมและเจตคติในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557
  • A. 

   ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  • B. 

   ซื่อตรงสุจริต

  • C. 

   สำนึกประชาธิปไตย

  • D. 

   เสียสละ

 • 4. 
  ทักษะแกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีกี่ทักษะ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ทักษะแกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 
  • A. 

   การเรียนรู้ตลอดชีวิต การดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่

  • B. 

   การคิดแก้ปัญหา การเจริญปัญญา

  • C. 

   การจัดการ ความรับผิดชอบ การบริหารความขัดแย้ง ทักษะ ประชาธิปไตย

  • D. 

   การสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 6. 
   ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีกี่ประสบการณ์
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 7. 
  ประสบการณืการเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การอ่าน

  • B. 

   โครงงานบูรณาการ

  • C. 

   สารสนเทศ

  • D. 

   คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และจิตสำนึกพอเพียง

 • 8. 
   กลุ่มความรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีกี่กลุ่ม
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557
  • A. 

   ภาษาและวรรณกรรม

  • B. 

   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

  • C. 

   สังคมศึกษา ศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม

  • D. 

   ไทย อาเซียน ภูมิภาคและโลก

 • 10. 
  สิ่งใดที่หายไปจากหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   สมรรถนะ

  • C. 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • D. 

   หลักการ

 • 11. 
  โรงเรียนนำร่องใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 มีกี่โรงเรียน
  • A. 

   99

  • B. 

   100

  • C. 

   101

  • D. 

   109

 • 12. 
   กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

  • D. 

   ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 • 14. 
   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน ก.ค.ศ. อยู่ที่จังหวัดใด
  • A. 

   พิษณุโลก

  • B. 

   นครราชสีมา

  • C. 

   กรุงเทพมหานคร

  • D. 

   ตรัง

 • 15. 
   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน ก.ค.ศ.  เป็นผอ.เขตที่ใด
  • A. 

   สพม.1

  • B. 

   สพม.2

  • C. 

   สพม.3

  • D. 

   สพม.4

 • 16. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 คน
  • A. 

   นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร

  • B. 

   นายอานนท์ สุขภาคกิจ

  • C. 

   ายบุญรักษ์ ยอดเพชร

  • D. 

   นายรัตน์ชัย ศรสุวรรณ

 • 18. 
   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   นายอานนท์ สุขภาคกิจ

  • B. 

   นายรัตน์ชัย ศรสุวรรณ

  • C. 

   นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร

  • D. 

   นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

 • 19. 
   ข้อใด ไม่ใช่ ผู้แทนข้าราชการครู สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   นายกิติศักดิ์ บุญดาว

  • B. 

   นางสุนทรีย์ ทองอินทร์

  • C. 

   นายสงกรานต์ จันทร์น้อย

  • D. 

   นายออน กาจกระโทก

 • 20. 
  ผู้แทนข้าราชการครู สังกัด สพม. ใน ก.ค.ศ. คือใคร
  • A. 

   นายสงกรานต์ จันทร์น้อย

  • B. 

   นายกิติศักดิ์ บุญดาว

  • C. 

   นางสุนทรีย์ ทองอินทร์

  • D. 

   นายออน กาจกระโทก

 • 21. 
  การศึกษาในทศวรรษที่สอง ตรงกับ พ.ศ.ใด
  • A. 

   2552-2561

  • B. 

   2552-2562

  • C. 

   2551-2560

  • D. 

   2551-2561

 • 22. 
  การศึกษาในทศวรรษที่สองเกี่ยวข้องกับทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   โอกาส

  • C. 

   การมีส่วนร่วม

  • D. 

   การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนรู้