รอบรู้ ชุด 257 Lnr บันทึก สพฐ. 2014 ใหม่

29

Settings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 257 Lnr บันทึก สพฐ. 2014 ใหม่

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 257  LNR บันทึก สพฐ. 2014 ใหม่ 2557  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   LNR เป็นการทดสอบระดับใด
  • A. 

   ชั้นเรียน

  • B. 

   สถานศึกษา

  • C. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ชาติ

 • 2. 
  การทดสอบ LNR เกี่ยวข้องกับชั้นใดน้อยที่สุด
  • A. 

   ป.3

  • B. 

   ป.6

  • C. 

   ม.3

  • D. 

   ม.4

 • 3. 
  การทดสอบ LNR ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารรถข้อใด
  • A. 

   การอ่าน

  • B. 

   การคิดคำนวณ

  • C. 

   คิดวิเคราะห์

  • D. 

   เหตุและผล

 • 4. 
  ข้อใดหมายถึงความสามารถด้านภาษา
  • A. 

   Literacy

  • B. 

   Numberacy

  • C. 

   Reasoning Ability

  • D. 

   Thinking competency

 • 5. 
  ความสามารถด้านคำนวณ ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Literacy

  • B. 

   Numberacy

  • C. 

   Resoning Abilities

  • D. 

   Thinking competency

 • 6. 
  ความสามารถด้านเหตุและผล ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Literacy

  • B. 

   Numberacy

  • C. 

   Reasoning Abilities

  • D. 

   Thinking competency

 • 7. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของ สพฐ.
  • A. 

   Literacy

  • B. 

   Numberacy

  • C. 

   Reasoning Abilities

  • D. 

   Thinking competency

 • 8. 
  ความสามารถด้าน Literacy ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากที่สุด
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   ภาษาต่างประเทศ

 • 9. 
  หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการสอบ LNR
  • A. 

   ศธ.

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สทศ.

  • D. 

   สมศ.

 • 10. 
  ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์ด้านวิทยาศษสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และด้านการดำเนินชีวิตโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แก้ปัญหา หรือตัดสินใจอย่างมีหลักการและเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูล ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Literacy

  • B. 

   Numberacy

  • C. 

   Resoning Abilities

  • D. 

   Thinking Competency

 • 11. 
  ความสามารถในการสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ  คิดสังเคราะห์  บนพื้นฐานของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ประเมินค่าแล้วอย่างสมเหตุสมผล ตรงกับข้อใด
  • A. 

   ความรู้

  • B. 

   วิเคราะห์

  • C. 

   สังเคราะห์

  • D. 

   เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

 • 12. 
   สพฐ. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   สำนักงานกทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 13. 
   สพฐ. มีเว็บไซต์ว่าอย่างไร
  • A. 

   Www.moe.go.th

  • B. 

   Www.obec.go.th

  • C. 

   Www.moe.or.th

  • D. 

   Www.obec.or.th

 • 14. 
  เลขาธิการ กพฐ.คนปัจจุบัน ปี 2557 คือใคร
  • A. 

   ชินภัทร ภูมิรัตน์

  • B. 

   สุทธศรี วงศ์สมาน

  • C. 

   อภิชาติ จีรวุฒิ

  • D. 

   จาตุรนต์ ฉายแสง

 • 15. 
  ประธาน กพฐ. คนปัจจุบัน ปี 2557 คือ
  • A. 

   นายอภิชาติ จีระวุฒิ

  • B. 

   นางสุทธศรี วงศ์สมาน

  • C. 

   นายสุรัฐ ศิลปอนันต์

  • D. 

   นายพารณ อิศร เสนา ณ อยุธยา

 • 16. 
  วันหยุดราชการ ปี 2557 มีกี่วัน
  • A. 

   19

  • B. 

   20

  • C. 

   21

  • D. 

   22

 • 17. 
  สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสามัญในปีอาเซียนคือข้อใด
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   51 ต่อ 49

  • C. 

   49 ต่อ 51

  • D. 

   52 ต่อ 48

 • 18. 
   กระทรวงศึกษาธิการมีอายุกี่ปีในปีอาเซียน
  • A. 

   121

  • B. 

   122

  • C. 

   123

  • D. 

   124

 • 19. 
  ตราประจำกระทรวงศึกษาธิการ คือ
  • A. 

   ราชสีห์

  • B. 

   คชสีห์

  • C. 

   เสมาธรรมจักร

  • D. 

   พระพิรุณ

 • 20. 
   ดอกไม้ประจำวันครูไทย
  • A. 

   ดอกกล้วยไม้

  • B. 

   ดอกบัว

  • C. 

   ดอกดาวเรือง

  • D. 

   ดอกราชพฤกษณ์

 • 21. 
   วันครูโลก ตรงกับวันใด
  • A. 

   5 ตุลาคม

  • B. 

   6 ตุลาคม

  • C. 

   15 มกราคม

  • D. 

   16 มกราคม

 • 22. 
  กพฐ. มีกี่คน
  • A. 

   27

  • B. 

   31

  • C. 

   12

  • D. 

   10

 • 23. 
  กรรมการโดยตำแหน่ง ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อ ผู้แทนองค์กร ใน กพฐ. คือ
  • A. 

   10 ต่อ 13 ต่อ 3

  • B. 

   11 ต่อ 13 ต่อ 3

  • C. 

   13 ต่อ 12 ต่อ 4

  • D. 

   13 ต่อ 12 ต่อ 2

 • 24. 
  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   1579

  • B. 

   1759

  • C. 

   1957

  • D. 

   1795

 • 25. 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่เขต
  • A. 

   183

  • B. 

   224

  • C. 

   225

  • D. 

   226

 • 26. 
  สพฐ.มีจุดเน้นด้านคุณภาพผู้เรียน ปี 2557 กี่จุดเน้น
  • A. 

   5

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 27. 
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จาตุรนต์ ฉายแสงมีกี่นโยบาย
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 28. 
  สพฐ.เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทสสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย คือส่วนใดของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2557
  • A. 

   VISION

  • B. 

   MISSION

  • C. 

   GOALS

  • D. 

   OBJECTIVE

 • 29. 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ครั้งที่เท่าไร
  • A. 

   62

  • B. 

   63

  • C. 

   64

  • D. 

   65