12 வேதியியல் அலகு-2 ஆவர்த்தன அட்டவணை -II
15 Questions

Prepared by: G. KUPPUSWAMY, P.G.Asst., Pachaiyapp's HSS, Kanchipuram.

                                                 &

www.Padasalai.Net