12- உயிரி தாவரவியல் - அலகு 5 - தாவர செயலியல்
56 Questions
Prepared by
Mr.D.Rajamani, M.Sc.,M.Ed., P.G. Asst Botany A.C.S Mat.Hr Sec.School, Arni. Tiruvannamalai Dist
                              &
www.Padasalai.Net