12- உயிரி தாவரவியல் - அலகு 5 - தாவர செயலியல்

56 Questions

Settings
Please wait...
12-  - 5 -

Prepared by Mr.D.Rajamani, M.Sc.,M.Ed., P.G. Asst Botany A.C.S Mat.Hr Sec.School, Arni. Tiruvannamalai Dist              ;           &nbs p;      & www.Padasalai.Net


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  ஒளிச்சேர்க்கை இங்கு நடைபெறுகிறது
  • A. 

   பசுங்கணிகங்கள்

  • B. 

   மைட்டோகாண்ட்ரியங்கள்

  • C. 

   பெராக்ஸிசோம்கள்

  • D. 

   ரைபோசோம்கள்

 • 2. 
  சுழற்சி எலக்ட்ரான் கடத்தலின்போது உற்பத்தியாவது
  • A. 

   ATP மட்டும்

  • B. 

   NADPH2 மட்டும்

  • C. 

   NADH2 மட்டும்

  • D. 

   ATP மட்டும் NADPH2

 • 3. 
  பின்வருவனவற்றில் எது C4 தாவரம்
  • A. 

   கரும்பு

  • B. 

   நெல்

  • C. 

   உருளை

  • D. 

   கோதுமை

 • 4. 
  பின்வருவனவற்றுள் எது 5C சேர்மம்
  • A. 

   ரைபோஸ்

  • B. 

   எரித்ரோஸ்

  • C. 

   பிரக்டோஸ்

  • D. 

   DHAP

 • 5. 
  பச்சையத்தின் உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் முக்கிய பொருள்
  • A. 

   Mg

  • B. 

   Fe

  • C. 

   Cl

  • D. 

   Mn

 • 6. 
  ஒளிச்சேர்க்கையை மிகத் திறம்படத் தூண்டும் ஒளி அலை
  • A. 

   400 nm - 700 nm

  • B. 

   200 nm - 300 nm

  • C. 

   100 nm - 200 nm

  • D. 

   700 nm - 900 nm

 • 7. 
  சூரிய ஆற்றலை கவர்ந்திழுக்கும் அதிகத் திறன் கொண்ட நிறமி
  • A. 

   பச்சையம்

  • B. 

   பைக்கோபிலின்கள்

  • C. 

   கரோட்டினாய்டுகள்

  • D. 

   சாந்தோபில்கள்

 • 8. 
  பின்வருவனவற்றில் எது முழு ஒட்டுண்ணித்தாவரம்
  • A. 

   கஸ்குட்டா

  • B. 

   விஸ்கம்

  • C. 

   ட்ரஸீரா

  • D. 

   மானோட்ரோபா

 • 9. 
  பின்வரும் எந்த பாக்டிரியம் அமோனியாவை நைட்ரேட்டாக ஆக்சிஜனேற்றம் செய்கிறது.
  • A. 

   நைட்ரசோமோனாஸ்

  • B. 

   பெக்கியடோவா

  • C. 

   கிளாஸ்டிரிடியம்

  • D. 

   எ. கோலை

 • 10. 
  இருட்சுவாசம் இதில் நடைபெறுகிறது.
  • A. 

   மைட்டோகாண்ட்ரியங்கள்

  • B. 

   பெராக்ஸிசோம்

  • C. 

   பசுங்கணிகம்

  • D. 

   ரைபோசோம்

 • 11. 
  இருள் வினையை இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
  • A. 

   கால்வின் சுழற்சி

  • B. 

   கிரப்ஸ் சுழற்சி

  • C. 

   பென்டோஸ் பாஸ்பேட் பாதை

  • D. 

   ஒளிச்சுவாசம்

 • 12. 
  C4  பாதை இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.
  • A. 

   ஹேட்ச்-ஸ்லாக் பாதை

  • B. 

   ஒளிச்சுவாசம்

  • C. 

   எலக்ட்ரான் கடத்தல் தொடர்

  • D. 

   EMP பாதை

 • 13. 
  ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளிப்படும் வாயு
  • A. 

   கார்பன்டைஆக்சைடு

  • B. 

   ஆக்சிஜன்

  • C. 

   நைட்ரஜன்

  • D. 

   ஹைட்ரஜன்

 • 14. 
  பூச்சியுண்ணும் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு
  • A. 

   ட்ரஸீரா

  • B. 

   விஸ்கம்

  • C. 

   மானோட்ரோபா

  • D. 

   வாண்டா

 • 15. 
  பின்வருவனவற்றில் எது முதன்மை நிறமியாகும்?
  • A. 

   பச்சையம் a

  • B. 

   கரோட்டினாய்டு

  • C. 

   சாந்தோஃபில்

  • D. 

   பச்சையம் b

 • 16. 
  ஒளிச்சுவாசம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
  • A. 

   C2 சுழற்சி

  • B. 

   C3 சுழற்சி

  • C. 

   C4 சுழற்சி

  • D. 

   C5 சுழற்சி

 • 17. 
  வாண்டா தாவரம் ஒரு
  • A. 

   தொற்றுத்தாவரம்

  • B. 

   முழு ஒட்டுண்ணித் தாவரம்

  • C. 

   பகுதி ஒட்டுண்ணித் தாவரம்

  • D. 

   மட்குண்ணி

 • 18. 
  ஒளிச்சேர்க்கையின் இருள் வினைகளைக் கண்டறிந்தவர்
  • A. 

   மெல்வின் கால்வின்

  • B. 

   எம்டன் மற்றும் மேயர்

  • C. 

   கிரப்ஸ்

  • D. 

   பார்னாஸ்

 • 19. 
  பின்வருவனவற்றுள் 5 கார்பன்களைக் கொண்ட சேர்மம் எது?
  • A. 

   RUBP

  • B. 

   குளுக்கோஸ்

  • C. 

   பிரக்டோஸ்

  • D. 

   பாஸ்போரிக் அமிலம்

 • 20. 
  C3 தாவரங்களில் ஒளிவினைகள் மற்றும் இருள்வினைகள் நடைபெறும் இடம்
  • A. 

   இலையிடைத்திசு செல்கள்

  • B. 

   கற்றை உறை செல்கள்

  • C. 

   அகத்தோல் செல்கள்

  • D. 

   வாஸ்குலார் செல்கள்

 • 21. 
  பின்வருவனவற்றில் எது C4  தாவரமல்ல?
  • A. 

   கோதுமை

  • B. 

   மக்காச்சோளம்

  • C. 

   அமராந்தஸ்

  • D. 

   ட்ரிபுலஸ்

 • 22. 
  C3 வழித்தடத்தில் CO2 ஐ ஏற்கும் மூலக்கூறு எது?
  • A. 

   RUBP

  • B. 

   PGA

  • C. 

   DHAP

  • D. 

   PEP

 • 23. 
  ஒளிவினையில் உண்டாகும் ஒடுக்க ஆற்றல்
  • A. 

   NADPH2

  • B. 

   ADP

  • C. 

   NADP+

  • D. 

   ATP

 • 24. 
  பின்வருவனவற்றில் எது துணைநிறமி அல்ல
  • A. 

   பச்சையம்

  • B. 

   பைக்கோபிலின்

  • C. 

   கரோட்டினாய்டு

  • D. 

   சாந்தோஃபில்

 • 25. 
  ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் காணப்படுமிடம்
  • A. 

   தைலக்காய்டு

  • B. 

   கிரிஸ்டே

  • C. 

   சிஸ்டர்னே

  • D. 

   ஸ்ட்ரோமா

 • 26. 
  கீழ்கண்டவற்றில் பொதுவான சுவாசதளப் பொருள் எது?
  • A. 

   கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

  • B. 

   புரதங்கள்

  • C. 

   லிபிடுகள்

  • D. 

   வைட்டமின்கள்

 • 27. 
  ATP  யின் மிகஆற்றல் பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை
  • A. 

   இரண்டு

  • B. 

   ஒன்று

  • C. 

   மூன்று

  • D. 

   நான்கு

 • 28. 
  காற்று சுவாசத்தின் முதல் நிலை
  • A. 

   கிளைகாலிசிஸ்

  • B. 

   கிரப்ஸ் சுழற்சி

  • C. 

   இறுதி ஆக்சிஜனேற்றம்

  • D. 

   சுழற்சி பாஸ்பரகரணம்

 • 29. 
  குளுக்கோசை பாஸ்பரிகணமடையச் செய்து குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டாக மாற்றமடையச் செய்யும் நொதி
  • A. 

   எனோலேஸ்

  • B. 

   ஆல்டோலேஸ்

  • C. 

   பைருவிக்கைனேஸ்

  • D. 

   ஹெக்சோகைனேஸ்

 • 30. 
  சிஸ்-அகோனிடிக் அமிலத்துடன்  நீர்சேர்க்கப்பட்டு ஐசோ-சிட்ரிக் அமிலமாகும் வினையில் ஈடுபடுவது
  • A. 

   அகோனிடேஸ்

  • B. 

   சிட்ரிக் அமில சிந்தடேஸ்

  • C. 

   மாலிக் டிஹைட்ரஜனேஸ்

  • D. 

   பியுமரேஸ்

 • 31. 
  முழுமையாக ஆக்சிஜனேற்றமடையும் குளுக்கோஸிலிருந்து கிடைப்பது
  • A. 

   38 ATP

  • B. 

   35 ATP

  • C. 

   36 ATP

  • D. 

   2 ATP

 • 32. 
  குளுக்கோஸை குளுக்கோஸ்-6-பாஸ்பேட்டாக பாஸ்பரிகரணம் செய்யும் நொதி
  • A. 

   ஹெக்சோகைனேஸ்

  • B. 

   ஆல்டோலேஸ்

  • C. 

   கைனேஸ்

  • D. 

   மியுடேஸ்

 • 33. 
  பைருவிக் அமிலத்தின் ஆக்சிஜனேற்ற கார்பன் நீக்கவினையை ஊக்குவிக்கும் நொதி 
  • A. 

   பைருவிக்டிஹைட்ரஜனேஸ்

  • B. 

   பைருவிக்கேனேஸ்

  • C. 

   பைருவிக் மியுட்டேஸ்

  • D. 

   பைருவிக் ஐசோமெரேஸ்

 • 34. 
  ஆல்பா-கீட்டோ குளுடாரிக் அமிலம் ஒரு -------- கார்பன் சேர்மம் ஆகும்.
  • A. 

   ஐந்து

  • B. 

   நான்கு

  • C. 

   மூன்று

  • D. 

   ஒன்று

 • 35. 
  குளுக்கோஸின் சுவாச ஈவு
  • A. 

   ஒன்று

  • B. 

   சுழி

  • C. 

   ஒன்றுக்கு மேல்

  • D. 

   ஒன்றுக்கு குறைவு

 • 36. 
  ஒரு மூலக்கூறு FADH2 முழுமையான ஆக்சிஜனேற்றத்தின்போது வெளிப்படும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை
  • A. 

   இரண்டு

  • B. 

   ஒன்று

  • C. 

   நான்கு

  • D. 

   மூன்று

 • 37. 
  எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் ATP  உண்டாவது ------ எனப்படும்.
  • A. 

   ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம்

  • B. 

   பாஸ்பேட் நீக்கம்

  • C. 

   ஒளிபாஸ்பரிகரணம்

  • D. 

   தளப்பொருள் பாஸ்பரிகரணம்

 • 38. 
  ஒரு மூலக்கூறு NADH2 முழுமையான ஆக்சிஜனேற்றத்தின்போது வெளிப்படும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை
  • A. 

   மூன்று

  • B. 

   ஒன்று

  • C. 

   இரண்டு

  • D. 

   நான்கு

 • 39. 
  பின்வருவனவற்றில் EMP வழித்தடம் எனப்படுவது
  • A. 

   கிளைக்காலிசிஸ்

  • B. 

   கிரப்ஸ்சுழற்சி

  • C. 

   எலக்ட்ரான் கடத்தும் சங்கிலி

  • D. 

   பென்டோஸ் பாஸ்பேட் வழித்தடம்

 • 40. 
  பின்வருவனவற்றில் 5C  சேர்மம்
  • A. 

   சைலுலோஸ் பாஸ்பேட்

  • B. 

   பாஸ்போகிளிசரால்டிஹைடு

  • C. 

   எரித்ரோஸ் பாஸ்பேட்

  • D. 

   சொடோஹெப்டுலோஸ் பாஸ்பேட்

 • 41. 
  ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் முழுமையான ஆக்சிஜனேற்றத்தின் போது வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலின் அளவு
  • A. 

   2900 KJ

  • B. 

   1600 KJ

  • C. 

   2500KJ

  • D. 

   2300 KJ

 • 42. 
  முனை ஆதிக்கம் என்பது எதனால் ஏற்படுகிறது?
  • A. 

   ஆக்சின்

  • B. 

   எத்திலின்

  • C. 

   ஜிப்ரலின்

  • D. 

   சைடோகைனின்

 • 43. 
  தாவரஹார்மோன்களில் முதன் முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
  • A. 

   ஆக்சின்

  • B. 

   ஜிப்ரலின்

  • C. 

   சைட்டோகைனின்

  • D. 

   எத்திலின்

 • 44. 
  நெற்பயிரில் பக்கானே நோயை ஏற்படுத்துவது
  • A. 

   ஜிப்ரலிக் அமிலம்

  • B. 

   அப்சசிக் அமிலம்

  • C. 

   நாப்தலீன் அசிடிக் அமிலம்

  • D. 

   பினைல் அசிடிக் அமிலம்

 • 45. 
  சிக்மாய்டு வளைவு வரைபடத்தில் விரைவான வளர்ச்சி நிலை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.
  • A. 

   விரைவு நிலை

  • B. 

   மெதுநிலை

  • C. 

   வளர்வடங்கிய நிலை

  • D. 

   நிலைப்பாடான நிலை

 • 46. 
  ஆக்சின் இதை தடுக்கிறது.
  • A. 

   உதிர்தல்

  • B. 

   முதுமையடைதல்

  • C. 

   முனை ஆதிக்கம்

  • D. 

   கருவுறாக்கனி

 • 47. 
  நெற்பயிரில்  கோமாளித்தன நோயை உருவாக்குவது
  • A. 

   ஜிப்ரலின்

  • B. 

   ஆக்சின்

  • C. 

   சைட்டோகைனி்ன்

  • D. 

   அப்சசிக் அமிலம்

 • 48. 
  இலைத் துளை மூடுவதை  தூண்டுவது
  • A. 

   அப்சசிக் அமிலம்

  • B. 

   சைட்டோகைனின்

  • C. 

   ஆக்சின்

  • D. 

   ஜிப்ரலின்

 • 49. 
  நிலத்தில் உள்ள களைகளை நீக்கிடப் பயன்படுவது.
  • A. 

   2-4-D

  • B. 

   IAA

  • C. 

   NAA

  • D. 

   யூரியா

 • 50. 
  உதிர்தல் எதனால் தடைசெய்யப்படுகிறது
  • A. 

   ஆக்சின்

  • B. 

   சைட்டோகைனின்

  • C. 

   ஜிப்ரலின்

  • D. 

   எத்திலின்

 • 51. 
  பின்வருவனவற்றில் வாயு நிலையில் உள்ள ஹார்மோன்  எது?
  • A. 

   எத்திலின்

  • B. 

   ஆக்சின்

  • C. 

   சைட்டோகைனின்

  • D. 

   அப்சசிக் அமிலம்

 • 52. 
  பின்வருவனவற்றில் உயர்தாவரங்களில் காணப்படும் இயற்கை ஹார்மோன் எது?
  • A. 

   IAA

  • B. 

   GA

  • C. 

   2 4 D

  • D. 

   ஜியாட்டின்

 • 53. 
  ஒளி மற்றும் இருட்கால அளவிற்கேற்ப அமையும் தாவரத்தின் பதில் செயல் எவ்வாறு அழைக்கப்டுகிறது?
  • A. 

   ஒளிக்காலத்தத்துவம்

  • B. 

   குளிர்பதனம்

  • C. 

   ஒளிச்சுவாசம்

  • D. 

   ஒளிச்சேர்க்கை

 • 54. 
  குறும் பகல் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு
  • A. 

   புகையிலைத் தாவரம்

  • B. 

   கோதுமை

  • C. 

   சூரியகாந்தி

  • D. 

   மக்காச்சோளம்

 • 55. 
  மலர்தலில் ஒளிக்காலத்துவ பதில் விளைவு முதல் முதலில் கண்டறியப்பட்ட தாவரம்
  • A. 

   புகையிலைத் தாவரம்

  • B. 

   கோதுமை

  • C. 

   ஓட்ஸ்

  • D. 

   கிரைசாந்திமம்

 • 56. 
  நீள் பகல் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு
  • A. 

   கோதுமை

  • B. 

   புகையிலை

  • C. 

   சூரியகாந்தி

  • D. 

   மக்காச்சோளம்