10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 4 - இத்தாலியில் பாசிசம் 1922 - 1945
7 Questions
Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT                                   &www.Padasalai.Net