12 - கணிதம் - அலகு 6 - வகை நுண்கணிதம் - பயன்பாடுகள் 2
15 Questions
Prepard by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651
                              &   www.Padasalai.Net