12 - கணிதம் - அலகு 6 - வகை நுண்கணிதம் - பயன்பாடுகள் 2

15 Questions | Total Attempts: 112

SettingsSettingsSettings
12 - - 6 -  - 2 - Quiz

Prepard by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651              ;           &nbs p;      &   www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
   எனில்   (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
  எனில் என்பது (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 3. 
    எனில்   (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
   என்ற வளைவரை (1)   மற்றும்  க்கு இடையில் ஒரு கண்ணி மட்டுமே கொண்டுள்ளது  (2)   மற்றும்  க்கு இடையில் இரு கண்ணிகள் கொண்டுள்ளது  (3)   மற்றும் க்கு இடையில் இரு கண்ணிகள்  கொண்டுள்ளது    (4)  கண்ணி ஏதுமில்லை
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
  28இன் 11ஆம் படிமூல சதவிகிதப் பிழை தோராயமாக 28இன் சதவிகிதப் பிழையைப் போல் .............. மடங்காகும். (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
   எனில்  (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 7. 
  எனில்   க்குச் சமமானது (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
  பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்றுகள் (i) ஒரு வளைவரை ஆதியைப் பொறுத்து சமச்சீர் பெற்றிருப்பின் அது இரு அச்சுகளைப் பொறுத்தும் சமச்சீர் பெற்றிருக்கும் (ii) ஒரு வளைவரை இரு அச்சுகளைப் பொறுத்து சமச்சீர் பெற்றிருப்பின் அது ஆதியைப் பொறுத்தும் சமச்சீர் பெற்றிருக்கும் (iii)   என்ற வளைவரை   என்ற கோட்டைப் பொறுத்து சமச்சீர் பெற்றுள்ளது எனில் . (iv)   என்ற வளைவரைக்கு  , உண்மையாயின் அது ஆதியைப் பொறுத்து சமச்சீர் பெற்றிருக்கும். (1)  (ii), (iii)  (2)  (i), (iv)  (3)  (i), (iii)   (4)  (ii), (iv)
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 9. 
   மற்றும்  எனில், சமபடித்தான சார்பு  இன் படி (1)  0  (2)  1  (3)  2  (4)  4
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 10. 
  என்ற வளைவரைக்கு (1)    அச்சுக்கு இணையான ஒரு தொலைத் தொடுகோடு உண்டு  (2)  அச்சுக்கு இணையான ஒரு தொலைத் தொடுகோடு உண்டு (3)  இரு  அச்சுகளுக்கும்  இணையான ஒரு தொலைத் தொடுகோடுகள்  உண்டு  (4)  தொலைத் தொடுகோடுகள் இல்லை
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 11. 
   என்ற வளைவரை பின்வருவனவற்றுள் எந்தப் பகுதியில் அமையாது? (1)    (2)    (3)   மற்றும்    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
   என்ற வளைவரையின் தொலைத் தொடுகோடு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 13. 
   என்ற வளைவரை எதற்கு சமச்சீர்? (1)   அச்சு  (2)  அச்சு   (3)    (4)  இரு அச்சுகள்
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 14. 
  எனில் இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 15. 
   என்ற வளைவரை  அச்சை வெட்டும் புள்ளிகள் (1)    (2)    (3)    (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

Back to Top Back to top