12 - கணிதம் - அலகு 5 - வகை நுண்கணிதம் - பயன்பாடுகள் 1
44 Questions
Prepard by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651
                              &   www.Padasalai.Net