10 வகுப்பு - புவியியல் - பாடம் 7
6 Questions
இந்தியா - வணிகம், போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடா்பு Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT                                   &www.Padasalai.Net