10 வகுப்பு - புவியியல் - பாடம் 8 - தொலை நுண்ணுணா்வு

4 Questions

Settings
Please wait...
10 - - 8 -

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  வான்வழி புகைப்படங்களைப் பயன்படுத்தி வரையப்படும் வரைபடங்கள் ------------
  • A. 

   செங்குத்து

  • B. 

   வான்வழி

  • C. 

   இயற்கை

  • D. 

   அரசியல்

 • 2. 
  பொருளை கண்டுபிடிக்கும் வழிமுறையை ------------ என்றழைக்கிறோம்
  • A. 

   மூலம்

  • B. 

   உணரி

  • C. 

   இலக்கு

  • D. 

   பதிமம்

 • 3. 
  மின்காந்தம் பிரதிபலிப்பதை கண்டறியும் கருவி
  • A. 

   இலக்கு

  • B. 

   உணரி

  • C. 

   பொருள்

  • D. 

   புகைப்படக் கருவி