10 வகுப்பு - புவியியல் - பாடம் 5 - இந்தியா - தொழிலகங்கள்
6 Questions
Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT
                                  &
www.Padasalai.Net