10 வகுப்பு - புவியியல் - பாடம் 6
3 Questions
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள்

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT

                                  &
www.Padasalai.Net