10 வகுப்பு - புவியியல் - பாடம் 6

3 Questions

Settings
Please wait...
10 - - 6

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  ஓடைகளிலும், ஏாிகளிலும் இயற்கை சத்து அதிகரிப்பது
  • A. 

   நீா் மாசடைதல்

  • B. 

   மிகையுட்ட வளமுறுதல்

  • C. 

   காற்று மாசடைதல்

  • D. 

   ஒலி மாசடைதல்

 • 2. 
  இயற்கை காற்று மாசடைவதற்கு முக்கியக் காரணம்
  • A. 

   வாகன புகை

  • B. 

   எரிமலை வெடிப்பு

  • C. 

   அனல்மின சக்தி நிலையம்

  • D. 

   நீா் மின் சக்தி நிலையம்

 • 3. 
  நீா் மாசடைவதை ------------- என்கிறோம்
  • A. 

   ஒலி மாசடைதல்

  • B. 

   காற்று மாசடைதல்

  • C. 

   நிலம் மாசடைதல்

  • D. 

   நீா் மாசடைதல்