10 வகுப்பு - புவியியல் - பாடம் 4 - இந்தியா - வேளாண் தொழில்
6 Questions
Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT                                   &www.Padasalai.Net