10 வகுப்பு - புவியியல் - பாடம் 1 - இந்தியா - அமைவிடமும் இயற்கை அமைப்பும்
7 Questions
Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT                                   &www.Padasalai.Net