10 வகுப்பு -புவியியல் - பாடம் 2 - இந்தியா - காலநிலை
6 Questions
Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT                                   &www.Padasalai.Net