10 - அறிவியல் - இயற்பியல் - 17.
20 Questions
மின்னோட்டதின் காந்தவிளைவும்  ஒளியியலும் Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District.                              &  www.Padasalai.Net