10 வகுப்பு - குடிமையியல் - பாடம் 3
6 Questions
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT

                                  &
www.Padasalai.Net