10 - அறிவியல் - இயற்பியல் - 16.
12 Questions

மின்னோட்டவியலும்  ஆற்றலும்

Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District.

                             &  www.Padasalai.Net