10 - அறிவியல் - இயற்பியல் - 15. விசையும் இயக்க விதிகளும்
5 Questions
Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District.
                             &  www.Padasalai.Net