10 - அறிவியல் - வேதியியல் - 13.
10 Questions
கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District.                              &  www.Padasalai.Net