10 வகுப்பு - குடிமையியல் - பாடம் 2 - மக்களாட்சி
10 Questions
Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT                                   &www.Padasalai.Net