10 - அறிவியல் - வேதியியல் - 12. தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு
25 Questions
Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District.
                             &  www.Padasalai.Net