10 - அறிவியல் - வேதியியல் - 11. வேதி வினைகள்
16 Questions
Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District.
                             &  www.Padasalai.Net