10 - அறிவியல் - வேதியியல் - 10.
6 Questions
அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District.                              &  www.Padasalai.Net