10 - அறிவியல் - வேதியியல் - 10.
6 Questions
அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும்
Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District.
                             &  www.Padasalai.Net