12 - இயற்பியல் - அலகு - 5
20 Questions
மின்காந்த அலைகளும், அலை ஒளியியலும் Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.                               &www.Padasalai.Net