12 - இயற்பியல் - அலகு - 4
15 Questions
மின்காந்தத் தூண்டலும், மாறுதிசை மின்னோட்டமும் Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.                               &www.Padasalai.Net