10 வகுப்பு - பொருளியியல் - பாடம் 2
10 Questions
விடுதலைக்குப்பின் இந்தியப் பொருளாதாரம்Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT                                   &www.Padasalai.Net