12- தாவரவியல்- அலகு -4 உயிர் தொழில் நுட்பவியல்
13 Questions
Prepared by Mr.D.Rajamani, M.Sc.,M.Ed., P.G. Asst Botany A.C.S Mat.Hr Sec.School, Arni. Tiruvannamalai Dist                               &              www.Padasalai.Net