10 கணிதம் அலகு -1 . கணங்களும் சார்புகளும்
20 Questions
Prepared ByMr. C. SUGUMAR,  HEADMASTER , GHS, ADHANUR , TIRUVANNAMALAI  DT .                                               &www.Padasalai.Net