10 கணிதம் அலகு -1 . கணங்களும் சார்புகளும்
20 Questions
Prepared By

Mr. C. SUGUMAR,  HEADMASTER , GHS, ADHANUR , TIRUVANNAMALAI  DT .

                                              &
www.Padasalai.Net