12 - கணிதம் - அலகு 8 - வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள்
26 Questions
Prepared by, R VISVANATHAN, PG ASST IN MATHS, GHSS, PERIYATHACHUR, TINDIVANAM TK-605651
                              &   www.Padasalai.Net