10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 12. இந்திய விடுதலை இயக்கம் - இரண்டாம் நிலை 1920 - 1947
11 Questions