10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 12. இந்திய விடுதலை இயக்கம் - இரண்டாம் நிலை 1920 - 1947
11 Questions
Prepared By B. SRINIVASANB.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT 
                                  &
www.Padasalai.Net