10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 11 - இந்திய விடுதலை இயக்கம் - முதல் நிலை 1885 - 1919
8 Questions