10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 10
9 Questions
19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக மற்றும் சமய சீா்திருத்த இயக்கங்கள் Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT                                   &www.Padasalai.Net