10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 9 - 1857 ஆம் ஆண்டு மாபெரும் புரட்சி
12 Questions
Prepared By B. SRINIVASANB.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT 
                                  &
www.Padasalai.Net