12 - இயற்பியல் - அலகு - 8
20 Questions
அணுக்கரு இயற்பியல் Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.                               &www.Padasalai.Net