12 - இயற்பியல் - அலகு - 9
15 Questions
குறைக்கடத்தி சாதனங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.                               &www.Padasalai.Net