12 - இயற்பியல் - அலகு - 10
15 Questions
தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.

                              &

www.Padasalai.Net