12 - இயற்பியல் - அலகு 3.
13 Questions
( மின்னோட்டத்தின் விளைவுகள் )

Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.

                              &

www.Padasalai.Net