12 - இயற்பியல் - அலகு 1. நிலை மின்னியல்
15 Questions
Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.

                              &

www.Padasalai.Net