آزمون علوم ششم

5

Settings
Please wait...
آزمون علوم ششم

کارخانه کاغذسازی


Questions and Answers
 • 1. 
  .تنها فلز جامد ................. است
 • 2. 
  .آلیاژ فولاد ترکیبی از آهن و ................ می باشد
 • 3. 
  .از ترکیب آهن با ................ ماده ای به نام اکسیدآهن تولید می شود
 • 4. 
  .برای ساخت وسایل آشپزخانه از آلیاژی به نام ................................... استفاده می کنند
 • 5. 
  .جهت جلوگیری از زنگ زدن آهن ; فلز ..................... را با آن ترکیب می کنند